index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspxhttp://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty
QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)      COUNTER       

MainStay Suites01234567890


   8     :::::::::  บทความ  :::::::::
        


"ระบบมาตรฐานกับงานคุณภาพ"

                  การทำงาน เราทุกคนต้องการให้งาน "เสร็จ" ตามเป้าหมายที่เรา  
        วางแผนไว้  ซึ่งหากเราสามารถปฏิบัติตามกระบวนการ P-D-C-A คือ การ  
        วางแผน (Plan), การนำแผนมาปฏิบัติ (Do), การติดตามผลการปฏิบัติ
        (Check) และการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้(Act)
        โดยใช้กำลังที่มีให้ถึงที่สุดรับรองว่างานที่ออกมา "สำเร็จ" อย่างเต็มความ
        ภาคภูมิใจ


                 เรามักจะมองหาบุคคลหรือองค์กรจากภายนอกมารับรองกระบวนการ    
        ทำงาน ดูระบบต่างๆว่ามี "มาตรฐาน" หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้บุคคลหรือ
        องค์กรต่างๆจากภายนอกก็ต้องพึ่งพาข้อมูลจากภายในทั้งสิ้น  ดังนั้นให้
        มองดูจากภายในองค์กรให้รู้และเข้าใจในบริบทหรือความเป็นตัวตนที่มีอยู่


                ระบบมาตรฐานมีอยู่มากมาย อาทิเช่น ISO เองก็ยังมีแยกออกไปตาม      
        ประเภทของธุรกิจ หากเราลองนึกอีกมุม คือ การทำงานต่างๆให้สำเร็จเป็น
        ที่ยอมรับจากทุกฝ่ายงานที่ออกมาก็จะเป็นงานที่มี "คุณภาพ" แล้วลองปรับ
        ระบบให้เป็น "มาตรฐาน" ในแบบขององค์กรเรา                                                                                                     เรียบเรียงโดย
                                                                                              อ.อุษณีย์ กองพิมพ์ https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/home                                                                        https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/howtobuythree

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9B.png?attredirects=0

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/happy-workplace/Happy%208.png

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/vip-cream-by-siri-on


Quiz
First aid quiz
SAFETINOMETER
23456789023456789012
PromotionS
&
EventS

PromotionS & EventS
 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***


    www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th
สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน