index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx
http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty
QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)


      COUNTER       

MainStay Suites01234567890


   8     :::::::::  บทความ  :::::::::
        


"MBA แบบไหนที่องค์กรคาดหวัง"

       
                 ข้อคิดเกี่ยวกับการเรียน “เอ็มบีเอ” ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะ
        ทำให้ผู้คิดจะเรียน กำลังเรียน หรือผู้ที่เรียนจบแล้วทราบว่า แบบไหนที่
        องค์กรส่วนใหญ่ต้องการ
                 ข้อมูลดังจะกล่าวต่อไปรวบรวมจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก
        องค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่กำลังเรียนเอ็มบีเอ 
        หรือหลายคนที่จบไปแล้วสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปรับตัวหา
        งานทำ หรือที่ทำงานอยู่แล้วก็ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของ
        องค์กร

                หลักสูตรการเรียนเอ็มบีเอ เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน 
        การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี เพื่อการพยากรณ์เรื่องต่างๆและ
        นำมาปรับปรุงการทำงาน พร้อมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงศึกษาเกี่ยว
        กับพฤติกรรมองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ และจักทำแผนในระดับต่างๆ
                 ประโยชน์ของการศึกษาเอ็มบีเอจะทำให้ผู้เรียนมีความรอบรู้เพิ่มขึ้น 
        กว้างขึ้น และยังมีความสามารถในการเชื่อมโยงวิชาต่างๆได้
                 แม้ทุกสถาบันการศึกษาพยายามจัดหลักสูตรเอ็มบีเอโดยใช้กลยุทธ์
        ปรับภาพลักษณ์สร้างความแตกต่างในการเปิดหลักสูตร และทุกสถาบันการ
        ศึกษาก็ทราบดีว่า เอ็มบีเอเติบโตขึ้นได้เพราะค่านิยมความต้องการความ
        ก้าวหน้าทางอาชีพการงานและสังคมมมีอยู่อย่างต่อเนื่อง


        คนเอ็มบีเอที่มีศักยภาพ
                 ผู้ที่จบการศึกษาในระดับเอ็มบีเอที่องค์กรต้องการนั้น ควรเป็นผู้นำใน
        การแก้ปัญหาใหม่ๆ สำหรับคุณภาพหลักสูตรเอ็มบีเอในไทย ถือว่าเป็น
        หลักสูตรที่ไม่ได้สร้างให้นักศึกษาเป็นผู้นำมากนัก แต่นักศึกษาสามารถฝึก
        ตนเองให้มีความเป็นผู้นำได้ โดยนักศึกษาควรที่จะต้องสร้างทัศนะคติ และ
        มีความซื่อสัตย์กับตัวเองก่อน นอกจากนี้นักศึกษายังต้องรู้จักที่จะหาข้อมูล
        ใหม่ๆตลอดเวลา
                 นอกจากนี้นักศึกษาเอ็มบีเอของไทยควรจะมีการสะสมความรู้ 3 
        ประการ คือ 1. ด้านคอมพิวเตอร์ 2. ด้านภาษา นอกจากเก่งภาษาอังกฤษ 
        ควรได้ภาษาที่ 3 อีกด้วย และ 3. ด้านความรู้ทั่วไป ข้อมูลบางอย่างสามารถ
        เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกรทำงานได้ อย่างเรื่องภูมิศาสตร์คนไทยยังขาดความ
        รู้ด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งการสะสมความรู้ทั้ง 3 ประการนี้จะเป็นประโยชน์ของ
        นักศึกษาต่อไป
                 เพราะสิ่งที่ทำให้คนแตกต่างกันและประสบความสำเร็จ คือ ขนาดของ
        ความคิด ไม่ใช่เรื่องการจบจากสถาบันใด อย่างไรก็ดี คุณสมบัติที่มีอยู่ใน
        ตัวตนของคนจบเอ็มบีเอต้องเป็นผู้ที่กล้าคิด กล้าทำ และต้องมีความคิดที่ยิ่ง
        ใหญ่  องค์กรอย่างธนาคารก็มีคอมเมนต์ของผู้บริหารธนาคารบอกไว้ว่า 
        “นักศึกษาเอ็มบีเอที่ธนาคารต้องการนั้น ต้องเป็นผู้ที่หาความรู้ และรู้จักหลบ
        หนีพร้อมทั้งหาทางแก้ปัญหาจากการทำงานได้”

                องค์กรมักคาดหวังจากคุณสมบัติของผู้ที่จบเอ็มบีเอไว้ว่า ต้องสามารถ
        ทำงานได้เข้าใจคน ไม่ใช่เก่งแต่ในเรื่องวิชาการ และต้องรู้จักใช้ความรู้และ
        ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ดังนั้น การเรียนไม่ใช่แค่เพื่อต้องการจะรู้แต่จะ
        ต้องเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยตลาดยังต้องการ แต่เลือกคน

                ปัจจุบันนี้ตลาดยังต้องการมาก แต่บริษัทต่างๆก็จะมองว่าคนไหนกัน
        แน่ที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ ทุกองค์กรคาดหวังความรู้ความ
        สามารถทางวิชาการจากคนจบเอ็มบีเอ และก็เชื่อว่าต้องเป็นคนมีทัศนะคติ
        ที่ดี เพราะทัศนะคติเป็นเรื่องเล็กๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่อง
        ใหญ่ได้ นอกจากนี้เวลามาทำงานอย่าคิดว่ามาทำเพื่อเงิน แต่มาทำเพื่อการ
        เรียนรู้ และพร้อมที่จะเจอโจทย์ใหม่ๆซึ่งต้องคอยแก้ไขตลอดเวลา และยัง
        ต้องมีคุณธรรม พร้อมทั้งรู้จักอาสาที่จะไปช่วยงานผู้อื่นทั้งที่งานดังกล่าว
        ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบของตน

                ทุกวันนนี้เอ็มบีเอที่ทำการเปิดสอนอยู่หลายสถาบัน นอกจากแสดงถึง
        ความต้องการตลาดผู้จบเอ็มบีเอที่มีอยู่เสมอแล้ว บรรดาองค์กรต่างๆยัง
        คาดหวังไว้ว่า ผู้จบเอ็มบีเอคือผู้ที่สามารถต่อยอดการทำงานได้มากกว่าผู้ที่
        จบปริญญาตรี

  

                                                                                                     เรียบเรียงโดย
                                                                  
อ.นภดล คงสมโภชน์ (ว่าที่ ร.ต., พว.) 

INTERNATIONAL EDUCATION AND MBA PROGRAM IN THAILAND
ผู้จัดการรายวันฉบับพิเศษ


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/home                                                                        https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/howtobuythree

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9B.png?attredirects=0


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/happy-workplace/Happy%208.png

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/vip-cream-by-siri-on


Quiz
First aid quiz
SAFETINOMETER
23456789023456789012
PromotionS
&
EventS

PromotionS & EventS
 
 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***


    www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th
สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน