index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx
http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty
QR CODE  (FB)

http://jnbusinessconsultingandtraining.blogspot.com
QR CODE  (B)


      COUNTER       MainStay Suites01234567890


      การตระหนักถึง “ การดูแลสุขภาพ ” ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงตัวบุคคลยังให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

      ทางการแพทย์    การพยาบาล   การดูแลผู้ป่วย   (ผู้ใช้บริการ) “ แบบองค์รวม ” (Holistic Care) ที่เน้นให้ญาติและผู้ใกล้ชิดเข้ามามีส่วนร่วมดูแลไม่ปล่อยให้เป็นการรักษาทางร่างกายในโรงพยาบาลโดยให้รวมทั้งจิตใจ สังคม(อารมณ์)และจิตวิญญาณ(ปัญญา) ให้เข้าใจร่วมกันว่ามีความจริงอยู่ 4 ประการคือ การมีอยู่ของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และ หนทางไปสู่ความดับทุกข์ ความจริงเหล่านี้เรียกว่า อริยสัจ 4

 

ทางธุรกิจ การบริหารจัดการด้วยเครื่องมือที่ เรียกว่า Balanced Scorecard ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ขององค์กร คือ ด้านการเงิน (Financial), ด้านลูกค้า (Customer), ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ที่ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น (Shareholder) ลูกค้าและสังคมโดยรอบ (Customers and Social) องค์กร (Organization) บุคลากร  (Employees) โดยมองย้อนไป ณ จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจ คือ การมองหาตลาด การวางแผนโครงการดำเนินการ การจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์และบุคลากรในการดำเนินงาน การหาแหล่งเงินทุน


     ปัจจุบันกระแส “ ความรับผิดชอบต่อสังคม ” (Social Responsibility) ทำให้การมองถึง “ ความเป็นมนุษย์ ” (Human) ที่มีสถานะทางสุขภาพที่ดีแล้วต้อง “ พอเพียง ” แล้วหันกลับไปแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อยกว่าในสังคมหรือต้องการความช่วยเหลือเพื่อที่เราทุกคนจะได้มีความสุข และใช้ชีวิตได้ อย่างเต็มศักยภาพสมกับคำว่า “ ดุลยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ ”  (Humanization)

        

ดุลยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ / Humanization


      จากรูปกราฟข้างบนเป็นการอธิบายมุมมอง 4 มิติ ของ Humanization ได้แก่

  1. มิติของศักยภาพ (Potentiality)  คือ ความสามารถสูงสุดที่เป็นไปได้ของมนุษย์ที่หากได้รับการบำรุงส่งเสริมอย่างเต็มที่และถูกทางแบบองค์รวม ทั้งนี้ความสามารถที่มนุษย์มีอยู่ยังไม่ใช่ศักยภาพที่แท้จริง จึงต้อง "พัฒนาความสามารถ" หรือ "พัฒนาสมรรถนะ" หรือ “พัฒนาสมรรถาพ” เพื่อที่จะเข้าไปใกล้ศักยภาพของของมนุษย์ การพัฒนา "พัฒนาศักยภาพ"
  2. มิติของอัตลักษณ์ (Identity)  คือ ลักษณะของความมีตัวตนที่เฉพาะไม่สามารถเลียนแบบกันได้ โดยในความเป็นมนุษย์จะมีความเหมือนกันของเอกลักษณ์บางอย่างที่การแสดงออกของความเป็นมนุษย์ มนุษย์ที่ต้องการสะท้อนภาพลักษณ์ (Appearance) ออกมาให้คนรอบข้างได้สัมผัสผ่านประสาทสัมผัสต่างๆซึ่งการรับรู้ของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ มุมมองและทัศนะคติ ดังนั้นการที่จะสามารถสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ จนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ที่แท้จริงของความเป็น “มนุษย์”
  3. มิติของสภาพแวดล้อม (Environment)  คือ การที่มนุษย์จัดเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งในนับล้านชนิดทั้งที่ค้นพบและยังไม่ค้นพบ นั้นหมายความถึงมนุษย์ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้เพียงลำพัง ธรรมชาติรอบๆตัวมนุษย์มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่สอนให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ผ่านการรับรู้ต่างๆทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่ก็ทำให้มนุษย์มีเข้าใจในธรรมชาติรอบตัวมากขึ้นจนต้องการจะเอาชนะแทนทีจะต้องการเพียงความอยู่รอด มนุษย์สามารถเอาตัวตัวจากสถานการณ์ที่สำคัญๆมาได้ อีกทั้งการเป็นสัตว์สังคมที่ต้องการการอยู่รวมกันเป็นชุมชน มีการสั่งสมองค์ความรู้  (Knowledge) ต่างๆมากมายโดยเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์จนมาวันนี้เป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดของการใช้ชีวิตของมนุษย์จนมองข้ามคุณค่าของสังคมที่แท้จริงไป
  4. มิติของการมีตัวตน (Exposure)  คือ ลักษณะที่มนุษย์ต้องการแสดงให้ทั้งมนุษย์ด้วยกันและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเข้าใจถึงความมีตัวตน ความมีคุณค่า ความมีระดับสติปัญญาที่ผ่านการคิด วิเคราะห์ บนความมีเหตุมีผล (Consideration ) และจึงส่งต่อมาที่การกระทำ และเพื่อให้ยังคงความเป็นมนุษย์อยู่สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือการสร้าง “ทัศนะคติเชิงบวก” (Attitude +) ควบคู่ “ความคิดเชิงบวก” (Thinking +)

อ.นภดล คงสมโภชน์ (ว่าที่ ร.ต., พว.)


Find us on FacebookHumanization Foundation
   HOME   ABOUT US   SERVICE   ACTIVITY   GOODS   CONTACT US

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
Human

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9B.png?attredirects=0 
https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/happy-workplace/Happy%208.png

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/vip-cream-by-siri-on


Quiz
First aid quiz
SAFETINOMETER
23456789023456789012
PromotionS
&
EventS
PromotionS & EventS

 

 

 


1234567890123456789012 

 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***


    www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th
สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน