index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)
      COUNTER       
MainStay Suites

::::::::::  กิจกรรม ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  ::::::::::

 เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557
             ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี จัดอบรม
เรื่อง
ปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างการอบรมดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟ 
และ 
ระบบควบคุมและสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (INCIDENT COMMAND SYSTEM) 
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพียง 50 ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
คุณพีรพล รอดบุญลือ 
ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 
 Tel : 08 9963 3096 , 08 9108 8509


วิทยากร
คุณสุรกิจ ช่วงโชติ
คุณเลิศชาย อินทชิต

สนับสนุนโดย
บริษัท ดีทีซัน เคมีคอล จำกัด
Frigate Technology Co.,Ltd.

สนใจสมัครร่วมกิจกรรม Download ใบสมัครที่ 
https://drive.google.com/file/d/0B4JPZBYpC-f7ejRkQ0lxcHFVdFE/edit?usp=sharing

หนังสืเชิญเข้ารับการอบรม
https://drive.google.com/file/d/0B4JPZBYpC-f7ejRkQ0lxcHFVdFE/edit?usp=sharing

ปิดการลงทะเบียนรอบแรก 
ผู้ที่สมัครหลังจากนี้จะเป็นการสำรองที่รอตอบกลับจากทีมงาน

===== ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งลงทะเบียน =====

ประทับเวลา

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย พร้อมคำนำหน้า)

1/4/2557, 9:19:32

1

นายยงยุทธ แสงวงษ์

1/4/2557, 9:19:32

2

นายถาวร ประชายุ่น

1/4/2557, 10:19:32

3

นายนรินทร์ โอภาลพงศ์

1/4/2557, 10:49:32

4

จ่าเอกอาทิตย์ พลอยเล็ก

1/4/2557, 10:49:32

5

นายวิษณุ วัฒนากูล

1/4/2557, 11:39:32

6

คุณภารดี เพียรกสิกรรม

2/4/2557, 9:19:32

7

นายธีรเมธ หอพิกลาง

2/4/2557, 9:19:32

8

คุณยุวดี แก้วมะณีวงค์

2/4/2557, 9:19:32

9

นายธงชัย เกตุเขตร์

2/4/2557, 9:19:32

10

นางสาวณิชชารีย์ ครุตินิวัฒน์กุล

3/4/2557, 9:19:32

11

นายอดุลย์ มูลเมือง

3/4/2557, 9:19:32

12

คุณพัชรี สุขเกษม

3/4/2557, 9:19:32

13

นายดานเย็น สุวรรณไตร

3/4/2557, 9:19:32

14

นายสุนันท์ แถบสิงห์

4/4/2557, 9:19:32

15

นายสิทธิ์ระพี ช้างหมื่นไวย

5/4/2557, 9:19:32

16

คุณเสนีย์ ศรีเทพ

8/4/2557, 9:39:32

17

นางสาวศรีอาภา บุปผา

8/4/2557, 9:59:32

18

นางสาวสาวิตรี สายจันทร์

8/4/2557, 11:01:32

19

คุณศรายุทธ รัตนนท์

8/4/2557, 11:01:32

20

คุณจักรกฤษ ซ่อนกลิ่น

8/4/2557, 11:01:32

21

นายวินัย มาอินทร์

8/4/2557, 14:47:32

22

คุณศิริเชาว์ เหล่าเลิศ

9/4/2557, 8:39:32

23

คุณสุภัสสรา วายุพัฒน์

9/4/2557, 8:39:32

24

นายสินสมุทร ชาติทอง

9/4/2557, 9:19:32

25

.. ดุจนภา คำเพชร์

9/4/2557, 9:27:32

26

นางมณทิภา เหล่าพร

9/4/2557, 9:27:32

27

นายอัครเดช เหลาจินดาวัฒน์

9/4/2557, 9:27:32

28

คุณหทัยรัตน์ ประเสริฐคำ

9/4/2557, 9:27:32

29

นายสุรชัย ภักดีบูรณ์ 

9/4/2557, 10:27:32

30

นางมลชญา จำรัสไว

9/4/2557, 10:27:32

31

นางสาวศิรารัตน์ จันทร์ศรีทอง

9/4/2557, 13:50:32

32

นายทรงเกียรติ ยกมาพันธ์

9/4/2557, 13:50:32

33

นางสาวนิพาภร กองทอง

9/4/2557, 13:50:32

34

นายไอศวรรย์ บุญทัน

9/4/2557, 14:05:32

35

คุณวิสิทธิ์ แสนมี

9/4/2557, 16:05:32

36

นางรัชนี คนึงคิด

9/4/2557, 16:05:32

37

นายประเสริฐ ศรีวาณิชรักษ์

9/4/2557, 16:05:32

38

นายพรพจน์ เดชารัตน์

9/4/2557, 16:05:32

39

นายอธิชา ทักษิณาภรณ์

9/4/2557, 16:05:32

40

นายอัครินทร์ อินทะชัย

9/4/2557, 16:05:32

41

คุณวรพล สุวรรณสบาย

2/4/2557, 11:09:32

42

คุณอดิศร ดีปานธรรม 

9/4/2557, 16:05:32

43

คุณไพรัช สุทาวัน

9/4/2557, 16:05:32

44

คุณเสกสรร จิตร์สม 

9/4/2557, 16:05:32

45

คุณวรชาติ เหมือนสีไชย

9/4/2557, 16:05:32

46

คุณเจตท์จันทร์ ซ้ายเส้ง

9/4/2557, 16:05:32

47

คุณเชาวลิต ขจรกลิ่น

9/4/2557, 16:05:32

48

คุณทวีศักดิ์ ยกกระบัตร 

9/4/2557, 16:05:32

49

คุณวสันต์ โสภา 

9/4/2557, 16:05:32

50

นางสาวหทัยชนก เหลียวกลาง

10/4/2557, 8:46:32

51

นางสาวมยุรา ธรรมวงศ์การ

10/4/2557, 9:27:32

52

นางสาวสุดารัตน์ วิลัยศิลป์

10/4/2557, 9:27:32

53

นายกษิดิ์พัฑฒิ นาสา

10/4/2557, 14:27:32

54

นางสาวอรอุรัตน์ นามสุทโธ

10/4/2557, 14:27:32

55

นายดำรงชัย แข่งขัน

10/4/2557, 14:27:32

56

นายสมชาย นินนาทนนท์

17/4/2557, 9:59:32

57

นางสาวพรพชู กองแก้ว

18/4/2557, 17:59:32

58

นายบัณฑิต พัดทอง

22/4/2557, 21:49:32

59

นายวรัญชิต ชูสิงห์ 

22/4/2557, 21:49:32

60

นายวีรยุทธ  กุมชาติ

24/4/2557, 10:19:32

61

นายเปรมศักดิ์ วรรณศรี

24/4/2557, 15:47:32

62

นายพิษณุ  โชคทวี

2/4/2557, 12:09:32

63

นางสาวเพ็ญนภา ภาคจิตร์

2/4/2557, 11:09:32

64

นางสาวชลชิชา บาลีพัตร์


ปิดการลงทะเบียนรอบแรก 
ผู้ที่สมัครหลังจากนี้จะเป็นการสำรองที่รอตอบกลับจากทีมงาน

******รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร*****

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1

คุณ

กษิดิ์พัฑฒิ นาสา

2

คุณ

กำจร  เดชรุ่ง

3

คุณ

จักรกฤษ ซ่อนกลิ่น

4

คุณ

จักรพงษ์   แก้ววันทา

5

คุณ

จิรวัฒน์  บูชาดวงประทีป

6

คุณ

ชไมพร   เนื่องแก้ว

7

คุณ

ชลชิชา บาลีพัตร์

8

คุณ

เชาวลิต  ขจรกลิ่น

9

คุณ

ณิชชารีย์ ครุตินิวัฒน์กุล

10

คุณ

ดานเย็น สุวรรณไตร

11

คุณ

ดุจนภา  คำเพชร

12

คุณ

ถาวร ประชายุ่น

13

คุณ

ทรงเกียรติ ยกมาพันธ์

14

คุณ

ทวีศักดิ์  สิงห์รักษ์ 

15

คุณ

ธงชัย เกตุเขตร์

16

คุณ

ธวัชชัย  พันธารี

17

คุณ

ธีรเมธ หอพิกลาง

18

คุณ

นภดล   คงสมโภชน์

19

คุณ

นรินทร์ โอภาสพงศ์

20

คุณ

นิภาพร กองทอง

21

คุณ

บัณฑิต พัดทอง

22

คุณ

ประเสริฐ ศรีวาณิชรักษ์

23

คุณ

ปรีชา  นามทอง

24

คุณ

เปรมศักดิ์ วรรณศรี

25

คุณ

พรพชู กองแก้ว

26

คุณ

พัชรี สุขเกษม

27

คุณ

พีรพล  รอดบุญลือ

28

คุณ

เพ็ญนภา ภาคจิตร์

29

คุณ

ไพรัช  สุทาวัน

30

คุณ

ภารดี เพียรกสิกรรม

31

คุณ

มณทิภา เหล่าพร

32

คุณ

มนัสนันท์   ศรีประศาสน์

33

คุณ

มยุรา ธรรมวงศ์การ

34

คุณ

มลชญา จำรัสไว

35

คุณ

มานพ  หาญพรม

36

คุณ

ยุวดี แก้วมะณีวงค์

37

คุณ

รัชนี คนึงคิด

38

คุณ

เลิศชาย  อินทชิต

39

คุณ

วรัญชิต ชูสิงห์ 

40

คุณ

วสันต์  โสภา

41

คุณ

วันชัย  นิลคำแผง

42

คุณ

วินัย มาอินทร์

43

คุณ

วิษณุ วัฒนากูล

44

คุณ

วิสิทธิ์   แสนมี

45

คุณ

วีรยุทธ  กุมชาติ

46

คุณ

ศรายุทธ รัตนนท์

47

คุณ

ศรีอาภา บุปผา

48

คุณ

ศิรารัตน์ จันทร์ศรีทอง

49

คุณ

ศิริเชาว์ เหล่าเลิศ

50

คุณ

สมชาย  นินนาทนนท์

51

คุณ

สาวิตรี สายจันทร์

52

คุณ

สิทธิ์ระพี ช้างหมื่นไวย

53

คุณ

สินสมุทร ชาติทอง

54

คุณ

สุกัญญา  พิลาสันต์

55

คุณ

สุนันท์ แถบสิงห์

56

คุณ

สุปัญญา  อุปนินท์

57

คุณ

สุภัสสรา วายุพัฒน์

58

คุณ

สุรกิจ  ช่วงโชติ

59

คุณ

สุริยา  สงประโคน

60

คุณ

เสกสรร  จิตร์สม

61

คุณ

โสภิตา  โตสกุล

62

คุณ

หทัยชนก เหลียวกลาง

63

คุณ

หทัยรัตน์  พันตาวงษ์

64

คุณ

หทัยรัตน์ ประเสริฐคำ

65

คุณ

อดิศร  ดีปานธรรม

66

คุณ

อดุลย์  มูลเมือง

67

คุณ

อนุชา  งามสมพงษ์

68

คุณ

อนุสรณ์  อินทเชตุ

69

คุณ

อภิโชค  สิทธิ์โพธิ์

70

คุณ

อรอุรัตน์ นามสุทโท

71

คุณ

ออมสิน  พันธุ์สิน

72

คุณ

อัครเดช เหลาจินดาวัฒน์

73

คุณ

อัตฐวุฒิ  จันทา

74

คุณ

อาคม  พรมมะลิ

75

คุณ

อาทิตย์ พลอยเล็ก

76

คุณ

อิสสราณีย์   เหยือดล้ำ

77

คุณ

โอภาพร  เพชรก้อน

78

คุณ

ไอศวรรย์   บุญทัน


*****ผลการประเมินกิจกรรม*****

หัวข้อการประเมิน

ดีมากที่สุด

%

ดีมาก

%

ดีปานกลาง

%

น้อย

%

น้อยที่สุด

%

รวม


ค่าเฉลี่ย

1

ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

3.785

1.1

การกำหนดหัวข้อน่าสนใจ

10

20

32

64

7

14

1

2

0

0

50


4.02

1.2

เนื้อหาบรรยายมีความทันสมัย

11

22

31

62

7

14

1

2

0

0

50


4.04

1.3

ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ

9

18

34

68

7

14

0

0

0

0

50


4.04

1.4

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม

4

8

35

70

9

18

2

4

0

0

50


3.82

1.5

ความเหมาะสมของเอกสาร

5

10

15

30

24

48

5

10

1

2

50


3.36

1.6

ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้

1

2

23

46

19

38

6

12

1

2

50


3.32

1.7

ความเหมาะสมของกิจกรรมประกอบการอบรม

2

4

27

54

18

36

2

4

1

2

50


3.54

1.8

การเปิดโอกาสในการซักถามแลกเปลี่ยน

11

22

34

68

5

10

0

0

0

0

50


4.12

2

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.10

2.1

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอบรมและขั้นตอนการสมัคร

11

22

30

60

8

16

1

2

0

0

50


4.02

2.2

การบริการในระหว่างการอบรม

13

26

27

54

9

18

1

2

0

0

50


4.04

2.3

ความเต็มใจในการให้บริการ

16

32

30

60

4

8

0

0

0

0

50


4.24

3

ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

3.42

3.1

ความเหมาะสมของห้องประชุม

4

8

13

26

26

52

6

12

1

2

50


3.26

3.2

ความพร้อมของโสต ทัศนูปกรณ์

4

8

11

22

25

50

9

18

1

2

50


3.16

3.3

ความพร้อมของอาหารและอาหารว่าง

11

22

25

50

14

28

0

0

0

0

50


3.94

3.4

ความเหมาะสมของสถานที่ในการรับประทานอาหาร

6

12

12

24

27

54

5

10

0

0

50


3.38

3.5

ป้ายบอกสถานที่ชัดเจน

5

10

14

28

29

58

2

4

0

0

50


3.44

3.6

ความสะอาดของสถานที่ เช่น ห้องประชุม ห้องสุขา เป็นต้น

6

12

14

28

22

44

8

16

0

0

50


3.36

4

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้การบริการ

4.01

4.1

ได้รับความรู้เชิงวิชาการเพิ่มเติมจากการอบรม

10

20

30

60

10

20

0

0

0

0

50


4

4.2

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

11

22

33

66

6

12

0

0

0

0

50


4.1

4.3

ได้รับประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนระหว่างการฝึกอบรม

10

20

29

58

11

22

0

0

0

0

50


3.98

4.4

โดยภาพรวมการจัดอบรมครั้งนี้มีคุณภาพ

10

20

29

58

10

20

1

2

0

0

50


3.96


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.ขอขอบคุณและขอสนับสนุนการจัดกิจกรรมดีๆ
2.ควรจัดเตรียมเอกสารให้ผู้เข้าร่วมอบรม ฟังและจดบันทึกลงในเอกสารให้แผ่นดิสก์มาดูควบคู่กับการบรรยายลำบาก
3.เก็บค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมอบรมพอสมควร

หัวข้อที่ต้องการให้จัดในครั้งต่อไป
1.Confined Space,Safety Electrical,เทคนิค Safety Management
2.จัดอบรมหรือการสำรวจคุณภาพชีวิตลูกจ้าง
3.กฎหมายและแนวทางในการปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
4.ประเมินความเสี่ยง
5.จิตสำนึก


 https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety1                                                                        https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/howtobuythree

 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : safetychonburi@gmail.com
และท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 
สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety/fire/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81.png


 

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article

Test of Basic Res
https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/safety-happy-workplacehttps://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/safety-happy-workplace

1789012345234566789012

 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Healthcare & Beauty
Email : udsanee@jnhealthcare.com    |   http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty    |   http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com