index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)
      COUNTER       
MainStay Suites

::::::::::  กิจกรรม ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  ::::::::::

 เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557

        สสส. และ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี และ ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม 
Health Walk Rally (เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพอนามัยของพนักงาน) เป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับงานด้านสุขภาพ อนามัยของพนักงาน ซึ่งเผยแพร่ความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับพนักงาน
ในองค์กรเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการทำงานภายในองค์กร                           .


สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมเพียง 40 ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณพีรพล รอดบุญลือ 

ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

E-mail :  pherapol_rod@cpf.co.th 

Tel : 08 9963 3096 , 08 9108 8509


วิทยากร
ดร.จิราพร ระโหฐาน

สนับสนุนโดย
หจก.เจ เอ็น เฮลธ แคร์ แอนด บิวที

สนใจสมัครร่วมกิจกรรม Download ใบสมัครที่ 
https://drive.google.com/file/d/0B4JPZBYpC-f7V2xQVWRwVjZzRUE/edit?usp=sharing
ปิดการลงทะเบียนรอบแรก 
ผู้ที่สมัครหลังจากนี้จะเป็นการสำรองที่รอตอบกลับจากทีมงาน

===== ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งลงทะเบียน =====

ประทับเวลา

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย พร้อมคำนำหน้า)

31/3/2557, 15:45:32

1

คุณชูตระกูล ดรุณลิขิตวงค์

31/3/2557, 15:45:32

2

คุณศศิธร หนุนดี

31/3/2557, 15:45:32

3

คุณสุทรี ตั้งเจริญประเสริญ

31/3/2557, 15:45:32

4

คุณแพรว วรรณรักษ์

1/4/2557, 9:19:32

5

นายประพรรณ์ พากเพียร

1/4/2557, 9:19:32

6

นายพิทักษ์ แวงเกตุ

1/4/2557, 9:19:32

7

นางสาวเพ็ชรพร พึ่งตน

1/4/2557, 9:19:32

8

นายประมวล ......

2/4/2557, 9:19:32

9

นส.สุกัญญา พิลาสันต์

2/4/2557, 9:19:32

10

นส.อิสสราณีย์ เหยือดล้ำ

2/4/2557, 9:19:32

11

นายถาวร ประชายุ่น

2/4/2557, 9:19:32

12

นางสาวจุฑาภรณ์ โภคศิริ

8/4/2557, 11:01:32

13

คุณศรายุทธ รัตนนท์

8/4/2557, 11:01:32

14

คุณจักรกฤษ ซ่อนกลิ่น

9/4/2557, 9:27:32

15

นางมณทิภา เหล่าพร

9/4/2557, 9:27:32

16

นายเปรมศักดิ์ วรรณศรี

9/4/2557, 9:27:32

17

นายอดิศร ดีปานธรรม

9/4/2557, 9:27:32

18

นางสาวการเกต เมษกระชา 

9/4/2557, 10:27:32

19

นางสาวสุกฤตา ผาสุข

9/4/2557, 10:27:32

20

นางสาวปวีณา จะดี

9/4/2557, 10:27:32

21

นางสาวมนัสนันท์ ทองปุกคลึงสิน

9/4/2557, 13:50:32

22

นายบุญเหลือ อัษรเลิศสวัสดิ์

9/4/2557, 13:50:32

23

นายทรงเกียรติ ยกมาพันธ์

9/4/2557, 13:50:32

24

นางสาวนิภาพร กองทอง

9/4/2557, 13:50:32

25

นางสาวนิาตยา เจริญยิ่งสุขจินดา

10/4/2557, 9:45:32

26

นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณ์วัฒน์

10/4/2557, 9:45:32

27

คุณฐิติกาญจน์ ต่อหยกสกุลชัย

10/4/2557, 9:45:32

28

คุณชฎายุ เลียวชิตินันทน์

10/4/2557, 14:27:32

29

นางสาวอรทัย แก้วฉาย

10/4/2557, 14:27:32

30

นางสาวชไมพร เนื่องแก้ว

11/4/2557, 9:39:32

31

นางสาววชิราภรณ์ มูลราช

11/4/2557, 9:39:32

32

นางสาวนภาลักษณ์ ทามี

11/4/2557, 9:39:32

33

นางสาวพรไพ ทองชมพูนุช

17/4/2557, 9:59:32

34

นางสาวอรอุรัตน์ นามสุทโท

17/4/2557, 9:59:32

35

นางสาวกัญวลัญช์ ลาธุลี

22/4/2557, 14:30:32

36

นายอัครพันธ์ พิลา

22/4/2557, 14:30:32

37

นายไกรสร ทองคำ

22/4/2557, 14:30:32

38

นายไพศาล มาลา

7/5/2557, 12:09:32

39

คุณกรกมล บรรเจิด

7/5/2557, 12:09:32

40

คุณทัศนียา พุ่มชะบา

7/5/2557, 12:09:32

41

นางสาวชลิศานิษฐ์  ลูกอินทร์


ปิดการลงทะเบียนรอบแรก 
ผู้ที่สมัครหลังจากนี้จะเป็นการสำรองที่รอตอบกลับจากทีมงาน


 https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety1                                                                        https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/howtobuythree

 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : safetychonburi@gmail.com
และท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 
สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety/fire/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81.png


 

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article

Test of Basic Res
https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/safety-happy-workplacehttps://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/safety-happy-workplace

1789012345234566789012

 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training