index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)
      COUNTER       
MainStay Suites

::::::::::  กิจกรรม ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  ::::::::::

 เชิญอบรม "เทคนิคเการสอบสวนอุบัติเหตุ" ฟรี             ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี จัดอบรม
เรื่อง
"เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ" 
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
การไต่สวนและการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ผู้เข้ารับฟังจะได้รับทราบเนื้อหาทางทฤษฎี จากการบรรยายและตัวอย่างการไต่สวนและหาสาเหตุจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงและปฏิบัติสอบสวนอุบัติเหตุ จากสถานการณ์สมมุติ 
ปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์ผลการสอบสวน
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
คุณพีรพล รอดบุญลือ 
ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 
 Tel : 08 9963 3096 , 08 9108 8509


วิทยากร
คุณสุรกิจ ช่วงโชติ

สนับสนุนโดย
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)


สนใจสมัครร่วมกิจกรรม Download ใบสมัครที่ 
https://drive.google.com/file/d/0B4JPZBYpC-f7ejRkQ0lxcHFVdFE/edit?usp=sharing

หนังสืเชิญเข้ารับการอบรม


ปิดการลงทะเบียนรอบแรก 
ผู้ที่สมัครหลังจากนี้จะเป็นการสำรองที่รอตอบกลับจากทีมงาน

===== ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งลงทะเบียน =====

ประทับเวลา

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย พร้อมคำนำหน้า)

9/5/2557, 22:19:32

1

นางสาวทิวาพร สุระพล

9/5/2557, 22:19:32

2

นายศักดิ์ชัย วงษ์เสนา

9/5/2557, 22:19:32

3

นายไพทูน ทับทอง

10/5/2557, 11:43:32

4

นายอิศรพงค์  เชียงใหม่

10/5/2557, 11:43:32

5

นายบุญฤทธิ์ โฉมระ

10/5/2557, 11:43:32

6

นางสาวนภาลักษณ์ ทามี

10/5/2557, 11:43:32

7

นางสาวจิราภรณ์ จันทะยา

12/5/2557, 08:23:00

8

นางสาวจิตสุภา โมกกงจักร์

12/5/2557, 08:23:00

9

นางสาวกฤษณา บุญเกื้อ

12/5/2557, 10:33:00

10

นายอภิรัตน์ ยืนยง

12/5/2557, 10:33:00

11

นายสมบัติ สุภาสุข

12/5/2557, 11:12:00

12

นายอิทธิวัฒน์ คำนึงกิจ

12/5/2557, 11:12:00

13

นางสาวรัตนาภรณ์ บุรีเสรีรัตน์

12/5/2557, 12:00:00

14

นางสาวลัดดาวัลย์ ถนอมสงวน

12/5/2557, 16:39:00

15

นางสาวสุกานดา ผังลักษณ์

13/5/2557, 11:52:00

16

นายณัฏฐ์ ปรีเปรม

13/5/2557, 11:52:00

17

นายสุรสิงห์ ติณะคัต

14/5/2557, 09:53:00

18

นางสาวเพียรพร พึ่งตน

14/5/2557, 10:10:00

19

นางสาวณิชนันทร์ สารสุข

15/5/2557, 14:20:00

20

นางสาวอรอุมา คูณคง

15/5/2557, 14:20:00

21

นางสาวบุศญา บุญอนันต์

15/5/2557, 15:05:00

22

นายมิตรชัย รัตนวงศ์

17/5/2557, 11:03:00

23

นายนิรุต สมประสงค์

17/5/2557, 11:06:00

24

นายธนภัทร เชน

17/5/2557, 11:06:00

25

นางสาวนิศารัตน์ เพียรพันธ์

17/5/2557, 19:02:00

26

นางสาวศรีอาภา บุปผา

19/5/2557, 09:18:00

27

นายอธิวัฒน์ สุภาษร

19/5/2557, 09:18:00

28

นายพิพัฒน์ ไชยขันธ์

19/5/2557, 09:25:00

29

นายเอนกพงศ์ นาแก้ว

19/5/2557, 09:25:00

30

นางสาวนิตยา ชัยขันต์

19/5/2557, 09:35:00

31

นายประดิษฐ์ วงศ์จิรชยา

19/5/2557, 09:35:00

32

นายคราม วิทยาดี

19/5/2557, 10:27:00

33

นางสาวณิชชารีย์ ศรุตินิวัฒน์กุล

19/5/2557, 10:27:00

34

นายวินัย อินตา

19/5/2557, 10:27:00

35

นายณรงศักดิ์ รัตน์

19/5/2557, 10:27:00

36

นางสาวกัลยา ทิมจะโป๊ะ

20/5/2557, 08:05:00

37

นายสืบพงษ์ จินต์ทานต์

20/5/2557, 08:05:00

38

นายสมัย เหล่าสีนาท

20/5/2557, 13:42:00

39

คุณวรลักษณ์ อ้นแฉ่ง

20/5/2557, 13:42:00

40

คุณภัทรวดี นาคทิพย์

20/5/2557, 16:24:00

41

นางสาวณัฐิตา ธงชาย

21/5/2557, 11:58:00

42

นางสาวชลิษานิศน์ ลูกอินทร์

21/5/2557, 16:00:00

43

นางสาวผกาแก้ว วิจิตร

21/5/2557, 16:00:00

44

นายชัยสิทธิ์ รักกิจการพูล

21/5/2557, 10:48:00

45

นายอลงกต สุตคุณสันติการ

21/5/2557, 10:48:00

46

นายเศรษฐสิริ ธรรมกรินวงศ์

22/5/2557, 09:33:00

47

คุณรุ่งเรือง คำชมภู

22/5/2557, 09:33:00

48

คุณอมรรัตน์ อุ่นจันตา

29/5/2557, 11:03:00

49

คุณศศิกานต์ ไซโต

29/5/2557, 11:03:00

50

คุณไพโรจน์ คู่มา

27/5/2557, 7:55:00

51

นางสาวกมลวรรณ จินดาศรี

27/5/2557, 7:55:00

52

นางสาวสกาวเดือน แซ่พ่าน

27/5/2557, 7:55:00

53

นางสุพัตรา นิลคำ

27/5/2557, 08:32:00

54

คุณพิศิษฏฺ์ ตรีเทพประติมา

28/5/2557, 13:35:00

55

คุณลภัสรดา น้อยจันทร์

28/5/2557, 13:35:00

56

คุณอุดมพร แก้วจันทร์ดี

28/5/2557, 13:35:00

57

คุณธวัชชัย พันธะวี

28/5/2557, 13:35:00

58

คุณโยธกา ขอดเดชะ

30/5/2557, 11:38:00

59

นางสาวชลธิชา บาลีพัตร

30/5/2557, 11:38:00

60

นายสุทัศน ธุสาวุฒิ

31/5/2557, 16:48:00

61

นางอ้อยทิพย์ สุขศรี

2/6/2557, 11:03:00

62

นางสาวทิวาพร จตุเทน

2/6/2557, 11:46:00

63

นางสาวชนิตร์นันท์ คะชุนรัมย์

2/6/2557, 11:46:00

64

นายวิทยา ชนะสิมมา

2/6/2557, 11:46:00

65

นางสาวดาน่า สุวาหลำ

2/6/2557, 11:46:00

66

คุณอัญชลี ชุนถนอม

2/6/2557, 14:33:00

67

คุณอัครเดช เหลาจินดาวัฒน์

2/6/2557, 14:33:00

68

คุณอุทุมพร วงศ์เจริญพานิช

2/6/2557, 14:33:00

69

คุณนิตยา วังงาม

2/6/2557, 14:33:00

70

คุณภัสนันท์ ป้อมน้อย

2/6/2557, 14:33:00

71

นายสมบัติ เผ่ากันหา

2/6/2557, 14:33:00

72

นายสัญญา อยู่นอน

2/6/2557, 14:33:00

73

นายกิตติกร กองจันดา

2/6/2557, 14:33:00

74

นายสมนึก สุวรรณเลิศ

2/6/2557, 14:37:00

75

นางจิตรา กะจะนอก

2/6/2557, 14:37:00

76

..อิสระ เสนาหมื่น

2/6/2557, 15:57:00

77

นางสาวศิรินภา เย็นธนากุล

2/6/2557, 15:57:00

78

นายณฐพงศ์กร จิตตยานันธ์ทวี

2/6/2557, 15:57:00

79

นางสาวพรนที เกตุงาม

2/6/2557, 16:02:00

80

นายธนบดี หอมคำ

2/6/2557, 16:02:00

81

คุณนพดล วิชาดี

2/6/2557, 16:02:00

82

คุณประดิษฐ์ ต่อกระโทก

2/6/2557, 16:02:00

83

คุณกัญญา โตพัฒน์

2/6/2557, 16:10:00

84

นางสาววิพาพรณ์ สิทธิพันธ์

2/6/2557, 16:10:00

85

นายภานุวัฒน์ จุลศรี

2/6/2557, 16:10:00

86

นายวัฒนา แสงยุนนท์

2/6/2557

87

นางสาวอสมาภรณ์ น้อยสุวรรณ

3/6/2557, 9:18:00

88

นายกฤตภาส ศรีประทุมวงษ์

3/6/2557, 9:18:00

89

นายณัฐพล ป้องกัน

3/6/2557, 9:18:00

90

นายอมรเชษฐ์ ยามเสด็จ

3/6/2557, 9:18:00

91

นางสาวดวงพร   แก้วไวยุทธ์

3/6/2557, 9:25:00

92

นายอรรคพงษ์   อ่อนโพธิ์ทอง

3/6/2557, 9:25:00

93

นายอนุสรณ์   เกตุขุนทด

3/6/2557, 9:25:00

94

นางกาญจนรัตน์   เพ็ชรนาดี  https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety1                                                                        https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/howtobuythree

 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : safetychonburi@gmail.com
และท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 
สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety/fire/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81.png


 

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article

Test of Basic Res
https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/safety-happy-workplacehttps://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/safety-happy-workplace

1789012345234566789012

 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training