index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx


QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)      COUNTER       
MainStay Suites


12345678901234567890


     :::::::::  การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ  :::::::::
        
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การภาษีอากรขั้นพื้นฐาน"

    แผนธุรกิจ Business Plan หมายถึงผลรวมหรือผลสรุปของกระบวนการคิดและ  พิจารณาตลอดจน  การตัดสินใจของผู้ประกอบการ ที่ได้มีการบรรยายขั้นตอนของการก่อตั้ง  กิจการไปจนถึงรายละเอียดของ  การดำเนินงานจนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ลักษณะของ  แผนธุรกิจที่ดีีจะต้องมีความกระชับ ครอบคลุม  เนื้อหาที่สำคัญ เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง    อ่านแล้วต้องตอบคำถามได้ว่า การก่อตั้งธุรกิจเสร็จสมบูรณ์    แล้วหรือยัง, ธุรกิจน่าลงทุน  หรือไม่, แนวโน้มจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด, ธุรกิจมีความสามารถ  ด้านการ  แข่งขันมากน้อยเพียงใด, กรรมวิธีการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพหรือไม่, ความสามารถใน  การนำ  สินค้าวางตลาดมีประสิทธิภาพเพียงใด, มีวิธีการผลิตสินค้าและความสามารถใน  การนำสินค้าวางตลาด  ดีกว่านี้หรือไม่, มีการจัดการด้านการผลิต การจัดจำหน่าย การจัด  องค์การเหมาะสมเพียงใด, จำนวน  พนักงานมีมากพอหรือไม่ และมีคุณภาพเพียงพอแล้ว  หรือยัง

        ผู้ประการจำนวนมากยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของแผนธุรกิจ ว่าองค์ประกอบ  ของแผนธุรกิจ  หรือสิ่งที่เรียกว่าแผนธุรกิจคืออะไร โดยมักพิจารณาหรือให้ความสำคัญแต่  ลักษณะภายนอกตามที่  ปรากฏ คือการมีลักษณะของเอกสาร (Document) หรืออยู่ในรูป  ของรายงาน (Report) ที่บรรจุข้อมูล  ต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ตามหัวข้อหรือโครงสร้าง  ต่างๆที่ระบุไว้ เช่น บทสรุปผู้บริหาร การวิเคราะห์  ตลาดและอุตสาหกรรม แผนการบริหาร  จัดการ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน ซึ่งในแต่ละ  ส่วนของหัวข้อในโครงสร้าง  นี้ ก็อาจจะมีหัวข้อปลีกย่อยออกไปมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ลักษณะธุรกิจ 

        การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจมีการจัดขึ้นเป็นจำนวนมากและได้รับความ  นิยมจาก  บุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง แต่การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจของ    Seapec จะมีความแตก  ต่างจากที่อื่นเพราะจะมีการสอบถามผู้เข้าเรียนก่อนทุกครั้งว่า เรียน  ไปเพื่ออะไร อาทิ ทำธุรกิจส่วนตัว  หรือของเงินกู้ซึ่ง คณาจารย์ จะมีการแบ่งแยกกลุ่มย่อย  ในการสอนแต่ละกลุ่มย่อยอย่างชัดเจน ตาม  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จาก  การอบรมอย่างสูงสุด

        วัตถุประสงค์

        เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ สามารถเขียนแผนธุรกิจ  และนำตัวอย่างแผนที่เขียนไปปรับปรุงและใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตนเองและ  บริษัท

        ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ หัวหน้างาน พนักงานของบริษัทและผู้  สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง

        กำหนดการอบรมและหัวข้ออบรม

        ตารางฝึกอบรม (ร่าง)
โครงการ ยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ
หลักสูตร การภาษีอากรขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ ...................................................
ณ ..............................................................................
วัน / เวลา หัวข้อการฝึกอบรม 
วันที่ 1
09.00-11.00 บุคคล/นิติบุคคลผู้มีหน้าที่ เสียภาษี
11.00-12.00 ประเภทของใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นๆที่ถือเป็นใบกำกับภาษี
13.00-14.00 รายละเอียดในใบกำกับภาษี
14.00-16.00 เงื่อนไขในการออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่ 2
09.00-11.00 เงื่อนไขหัก ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร
11.00-12.00 แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา
13.00-14.00 แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย นิติบุคคล
14.00-16.00 การยกเว้นไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในกรณีต่างๆ
วันที่ 3
09.00-10.30 การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในแบบต่างๆ
10.30-12.00 แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในแบบต่างๆ
13.00-14.30 ภาระภาษี เบี้ยปรับเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
14.30-16.00 ความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
วันที่ 4
09.00-10.30 ความสำคัญของการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
10.30-12.00 เอกสารที่ต้องทำการจัดเก็บ
13.00-14.30 เทคนิคการจัดเก็บอกสารให้เป็นหมวดหมู่
14.30-16.00 เทคนิคการเลือกสถานที่จัดเก็บอกสาร
วันที่ 5
09.00-12.00 เทคนิคการจัดแฟ้มและตู้เอกสารให้เป็นมาตรฐาน
13.00-15.00 แนวทางการกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสาร
15.00-16.00 สรุปผลการดำเนินโครงการและข้อเสนอแนะ

        กำหนดการและลำดับการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
               http://www.jnhealthcare.co.th/products/สั่งซื้อhttp://www.jnhealthcare.co.th/products/สั่งซื้อ          
 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888BB  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Tel : 09-5467-9709          09-3937-8964 
          08-6313-4479          08-9605-0600


แบบแสดงความต้องการรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการhttps://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article

Quiz
First aid quiz
SAFETINOMETER

 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

   www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th
สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน