index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)
7890      COUNTER       

MainStay Suites1234567890


 ::::: Business Build up Consultant Center ::::
        


        ที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีการใช้คำต่างๆ เพื่อเรียกขานชื่อเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ น่าเคารพ และที่สำคัญสำหรับผู้ใช้บริการคือ เมื่อฟังแล้วทำตามจะได้รับความสำเร็จตามคำแนะนำ  แต่ความหมายตามนิยามของกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาคือ ผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งอาจเป็นรายบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็น ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสูง และมีความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และความสามารถให้บริการที่ปรึกษา และเสนอแนะ ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ อาทิ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง ทั้งนี้ รูปแบบการให้บริการประกอบด้วย การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนโดยพิจารณาด้านเทคนิค เศรษฐกิจ การเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม การศึกษาสำรวจและออกแบบในรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การวางแผนและควบคุมการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานหลายๆ ด้าน โดยจำเป็นต้องใช้วิศวกรที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางเทคนิค วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบริหาร เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อหาวิธีการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง 
จากการที่ทางคณะทำงานได้เข้าไปทำงานร่วมกับโครงการภาครัฐในช่วงระยะเวลาหนึ่งเห็นได้ชัดเจนถึงประเด็นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเรื่องอื่นๆ รวมถึงประเด็นต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบในด้านการทำงานในมิติต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุสำคัญในการทำให้ประเทศก้าวพัฒนาไปได้อย่างช้า ขาดความมั่นคง และไม่ได้นำไปสู่แนวทางที่ยั่งยืน โดยพบประเด็นหลักๆ จาก 4 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ  เจ้าหน้าที่รัฐ  ผู้ประกอบการ และที่ปรึกษา 
                   
        ศูนย์ให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจ 
        (Business Build up Consultant Center: 2B2C) 
        เพื่อจัดตั้งรูปแบบธุรกิจการให้คำปรึกษาแนวใหม่ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มที่ปรึกษา และการสร้างแนวร่วมหรือพันธมิตรของกลุ่มที่ปรึกษา เพื่อเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ  โดยวางแนวทางการดำเนินการของที่ปรึกษารุ่นใหม่ให้สามารถตอบความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการและสร้างความเจริญให้กับประเทศได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานของที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
        2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้รับบริการให้สามารถดำรงอยู่และประกอบการภายใต้ผลกำไรที่เหมาะสมในทุกสภาวการณ์
        3. เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจการให้คำปรึกษาที่ดี และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แวดวงที่ปรึกษาไทยเพื่อศักยภาพการเติบโตก้าวไกลในเวทีธุรกิจการค้าของโลก
        4. เพื่อให้บริการแนะนำ ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการแก้ปัญหาของธุรกิจ และการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด ทั้งโดยความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร และเครือข่าย SP
        5. เพื่อให้คำแนะนำการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
        6. เพื่อสร้างข้อเสนอที่มีมูลค่าและเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบายของภาครัฐ
        7. เพื่อพัฒนากลไกทางสังคม เช่น การศึกษา การสาธารณสุข การส่งเสริมเศรษฐกิจในภาคชุมชน อย่างมีบูรณาการในการเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาประเทศโดยรวม

ขอบเขตการให้บริการ
        1. การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
        2. การให้คำปรึกษาในภาคสังคม การศึกษา การสาธารณสุข รวมถึงการสร้างพลวัตในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของท้องถิ่น
        3. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม พร้อมสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการเติบโตแบบก้าวกระโดดตามหลักการและนโยบายในการพัฒนาประเทศ
        4. นำเสนอตัวต่อภาครัฐในการรับดำเนินเป็นที่ปรึกษาและคณะทำงานในโครงการเพื่อพัฒนาประเทศ
        5. การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรทางธุรกิจ เครือข่าย SP ในการรับงานที่ปรึกษา และร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มเครือข่าย SP
        6. การอบรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ในทุกมิติเพื่อการสร้างความเชี่ยวชาญในการประกอบการที่เข้มแข็ง
        7. การเชื่อมต่อกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อร่วมสร้างและขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety1                                                    https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/howtobuythree
http://www.jnhealthcare.co.th/products/สั่งซื้อhttp://www.jnhealthcare.co.th/products/สั่งซื้อ

               8888888888888888888888888888888888

https://www.facebook.com/JNBusinessConsultingandTraining/

888888888888888888888888888888

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/happy-workplace/Happy%208.png


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/vip-cream-by-siri-on


Quiz
First aid quiz
SAFETINOMETER
23456789023456789012
PromotionS
&
EventS
PromotionS & EventS
 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***


     www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th
สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน