index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)
      COUNTER       
MainStay Suites
        

::::::::::  กิจกรรม ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  ::::::::::

กิจกรรมชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี 
ครั้งที่ 1/2558

ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 
ร่วมกับ 
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนางานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง : 
บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ
สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา 
จัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร 
“การขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” 
ณ ห้องประชุม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา 
วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558
เวลา 08.00 – 16.00 น.
 


ฟรี   

โครงการพัฒนาการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำขึ้น โดยมุ่งหวังการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีบทบาทและภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลสถานประกอบการ ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ ด้วยการใช้ประโยชน์จากโมเดลสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งเครื่องมือ/ชุดความ/สื่อต่างๆ ควบคู่ไปกับการสร้างกระบวนการด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบด้วยการส่งเสริม/ผนวกไปในภารกิจหลักของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดการขยายผลต่อสุขภาวะแรงงานไทยเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแลการดำเนินงานของสถานประกอบการ (บทบาทกำกับตามกฎหมาย มีบทบาทในการคุ้มครองแรงงาน หรือหน่วยงานด้านสาธารณสุข) ได้พัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขว้างและเป็นรูปธรรม 
ดังนั้นการพัฒนาสถานประกอบการหนึ่งๆ ให้มีการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานด้วยการควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ (อาทิ การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า และการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ฯลฯ) สถานประกอบการจำเป็นต้องมีการดำเนินการด้านต่างๆอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เริ่มจากการกำหนดนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยงาน การจัดตั้งคณะทำงาน การสำรวจสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยง การจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนการนำแผนฯ ดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย/เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในหน่วยงานสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างมีทิศทาง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานที่พึ่งประสงค์ตามบริบทของสถานประกอบการได้ 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการ ด้วยการควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “โครงการพัฒนาการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ” ภายใต้ แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ จึงได้มีกำหนด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสัญจร “การขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” (สำหรับบุคลากรที่เป็นคณะทำงาน)  ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานประกอบการ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร “Health Promotion Roadshow” (สำหรับบุคลากรที่เป็นคณะทำงานและพนักงาน) โดยกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมจะจัดขึ้นพร้อมกันใน 1 วัน โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยภาคการบรรยาย และการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการเข้าฐานความรู้ ผ่านกิจกรรมเกมเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการ และเสริมสร้างความตระหนักให้พนักงานเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงาน ซึ่งจะสามารถต่อยอดช่วยส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาเป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบได้ในที่สุด 

            สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 100 ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอุษณีย์ กองพิมพ์ ผู้ช่วยเลขาชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี E-mail : udsanee@jnhealthcare.com Tel : 08 6313 4479 , 09 5467 9709
              สนับสนุนโดย
JN Health Care & Beauty Ltd.,Part.


สนใจสมัครร่วมกิจกรรม Download ใบสมัครที่ 
https://drive.google.com/file/d/0B4JPZBYpC-f7ejRkQ0lxcHFVdFE/edit?usp=sharing

===== ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งลงทะเบียน =====https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety1                                                                        https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/howtobuythree

แบบประเมินผลโคงการฯ

ประเมินผลโครงการอบรม
 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : safetychonburi@gmail.com
และท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 
สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety/fire/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81.png


 

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article

Test of Basic Res
https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/safety-happy-workplacehttps://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/safety-happy-workplace

1789012345234566789012

 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training