index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx
http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty
QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)


      COUNTER       MainStay Suites


12345678901234567890บริการของเรา

    การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

            ทีมวิทยากรที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ตลอดจนแง่คิดดีที่สามารถ  นำไปใช้กับการทำงานและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมกับความ  ต้องการของสถานประกอบการ เน้นการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้ม  แข็งทางธุรกิจแบบองค์รวม ตามหลัก "ดุลยภาพแห่งความเป็นมนุษย์"


                                                                                                                https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/howtobuythree


     การให้คำแนะนำและที่ปรึกษา

        บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ โดยเน้นที่ความต้องการของผู้ประกอบการ คือ  "การให้คำปรึกษาที่ดีที่สุด คือตรงกับความต้องการของผู้รับมากที่สุด" เน้นการให้คำปรึกษา  และการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางธุรกิจแบบองค์รวม

                                                                                                                https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/consult
            

    อุปกรณ์และหุ่นฝึกช่วยชิวิต 
    
        การได้รับฝึกปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมเป็นหัวใจสำคัญของการจัดอบรมที่เน้นการอบรม  และฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาลที่สอดคล้องตรงกับอุบัติเหตุที่พบบ่อย เพื่อให้ท่านได้รับ  ประโยชน์จากการอบรมอย่างสูงสุด
                                                                                                                https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/howtobuythree

    ของที่ระลึกและสินค้าพรีเมี่ยม

        ของที่ระลึก (Souvenir) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เก็บรักษาไว้ หรือใ้ช้เป็นเครื่องเตือน  ความจำเกี่ยวกับเรื่องราว หรือเหตุการณ์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
       สิ่งต่าง ๆ ที่นำมาใช้เป็นตัวจูงใจให้เกิดการคิดถึง หรือนึกถึงเรื่องราวที่ได้เกี่ยวข้อง เพื่อ  ใช้เสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในทุกองค์ประกอบ

                                                                                                                https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/servenir
ดาวน์โหลดใบสมัคร
   HOME   ABOUT US   SERVICE   ACTIVITY   GOODS   CONTACT US
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/happy-workplace/Happy%208.png


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/vip-cream-by-siri-on


Quiz
First aid quiz
SAFETINOMETER
23456789023456789012
PromotionS
&
EventS
PromotionS & EventS


1234567890123456789012 

 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***


   www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th
สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน