Activity1 
 

 index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)
7890      COUNTER       

MainStay Suites1234567890


 ::::: Business Build up Consultant Center ::::
        


แนวคิดในการขับเคลื่อนองค์การ

Vision / วิสัยทัศน์
        เป็นผู้ให้บริการด้านการปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดก่อร่างทางความคิดและพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อศักยภาพการแข่งขันทั้งในประเทศไทยและเวทีโลก

Mission / พันธกิจ
1. สร้างค่านิยม วัฒนธรรม รวมถึงจรรยาบรรณที่ดีงานของที่ปรึกษาเพื่อการธำรงภาพลักษณ์อย่างมีคุณค่าและสมควรแกตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ ในการบริการให้คำปรึกษาและอบรม
2. สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงธุรกิจได้ถูกต้องและทันเวลา
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตรที่ปรึกษา และเครือข่าย SP รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อความเข้มแข็งในการให้บริการ และการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาโดยรวม

Quality Policy / นโยบายคุณภาพ
        ให้บริการคำปรึกษาและอบรมด้วยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการให้บริการที่มีคุณค่าอย่างมีระดับ เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด

Quality Objectives / วัตถุประสงค์คุณภาพ
1. พัฒนาและจัดระบบการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเป็นวัฒนธรรมกลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการภายใต้จรรยาบรรณของกลุ่มที่ดี 80%
2. สามารถปรับปรุงธุรกิจที่เข้ารับบริการให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสถานการณ์ โดยสามารถวัดผลเชิง Productivity ของผู้ใช้บริการได้มากกว่า 20% 
3. สามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มพันธมิตรที่ปรึกษา และเครือข่าย SP ที่มีคุณภาพ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้มากกว่า 10% 

รูปแบบการดำเนินการ และการมีส่วนร่วม
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้วางกรอบการทำงานของคณะผู้ร่วมก่อตั้งโครงการดังนี้
1. กรอบการพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างทันสมัย
    เพื่อให้กรอบการดำเนินงานและรูปแบบธุรกิจสร้างความน่าสนใจในตลาด และปรับภาพลักษณ์ของกระบวนให้คำปรึกษารวมถึงภาพลักษณ์ของที่ปรึกษาเพื่อให้ดูทรงภูมิทั้งวิธีการให้บริการและองค์ความรู้ในการแก้ปัญหา โดยวางแผนการดำเนินงานดังนี้
        1.1 กำหนดโมเดลเฉพาะในการให้บริการกับกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ โดยจัดทำเป็นคู่มือความรู้และลิขสิทธิ์สำหรับ กลุ่ม Business Build up Consultant Center
        1.2 กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนการให้คำปรึกษาโดยใช้หลัก Win-win และกำหนดอัตราค่าบริการตามมูลค่าที่ผู้ใช้บริการได้รับ
        1.3 กำหนดกลุ่มเครือข่ายในการเข้าถึงลูกค้า และขั้นตอนการให้บริการพร้อมการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในกระบวนวิเคราะห์สำหรับการนำฐานข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
        1.4 กำหนดตัวชี้วัดสำหรับการพัฒนารูปแบบธุรกิจ เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือประเมินผล

2. กรอบการพัฒนาองค์ความรู้ที่ปรึกษาอย่างทันสมัย
        2.1 กำหนดกรอบองค์ความรู้ที่ทีมที่ปรึกษาต้องมีสำหรับขั้นตอนการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการ
        2.2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมงาน
        2.3 จัดทำคู่มือการอบรมสำหรับใช้ใน Business Build up Consultant Center 
        2.4 ผู้ก่อตั้งจัดทำคู่มือความรู้ทางธุรกิจโดยแบ่งส่วนงานดังนี้
               อาจารย์ภูมิพัฒน์ เจียรประวัติ ดูแลการจัดทำองค์ความรู้ด้านระบบมาตรฐานต่างๆ 
               อาจารย์นภดล คงสมโภชน์ ดูแลการจัดทำองค์ความรู้ด้านธุรกิจภาคบริการ
               อาจารย์วิไลพรรณ ท้อสุวรรณ ดูแลการจัดทำองค์ความรู้ด้านธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

3. กรอบการวางแผนการสร้างเครือข่ายอย่างทันสมัย
        3.1 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานราคาสำหรับการให้บริการปรึกษา หรืออบรม
        3.2 กำหนดเกณฑ์การร่วมงานกับกลุ่มเครือข่ายเพื่อการสร้างมาตรฐานและการทำงานอย่างมีระบบ ยุติธรรม
        3.3 วางแนวทางในการสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจ อุตสาหกรรม และประเทศอย่างเหมาะสม

      
    https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety1                                                         https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/howtobuythree
http://www.jnhealthcare.co.th/products/สั่งซื้อhttp://www.jnhealthcare.co.th/products/สั่งซื้อ

         https://www.facebook.com/JNBusinessConsultingandTraining/      8888888888888888888888888888888888

888888888888888888888888888888

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/happy-workplace/Happy%208.png


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/vip-cream-by-siri-on


Quiz
First aid quiz
SAFETINOMETER
23456789023456789012
PromotionS
&
EventS
PromotionS & EventS
 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***


     www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th
สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน