Business Build up Consultant Center

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

 ::::: Business Build up Consultant Center ::::

        

Sustainable Business Build up : SBiz

การสร้างเสริมศักยภาพ ให้ผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง

        ที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีการใช้คำต่างๆ เพื่อเรียกขานชื่อเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ น่าเคารพ และที่สำคัญสำหรับผู้ใช้บริการคือ เมื่อฟังแล้วทำตามจะได้รับความสำเร็จตามคำแนะนำ  แต่ความหมายตามนิยามของกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาคือ ผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งอาจเป็นรายบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็น ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสูง และมีความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และความสามารถให้บริการที่ปรึกษา และเสนอแนะ ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ อาทิ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง ทั้งนี้ รูปแบบการให้บริการประกอบด้วย การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนโดยพิจารณาด้านเทคนิค เศรษฐกิจ การเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม การศึกษาสำรวจและออกแบบในรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การวางแผนและควบคุมการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานหลายๆ ด้าน โดยจำเป็นต้องใช้วิศวกรที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางเทคนิค วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบริหาร เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อหาวิธีการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง 

จากการที่ทางคณะทำงานได้เข้าไปทำงานร่วมกับโครงการภาครัฐในช่วงระยะเวลาหนึ่งเห็นได้ชัดเจนถึงประเด็นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเรื่องอื่นๆ รวมถึงประเด็นต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบในด้านการทำงานในมิติต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุสำคัญในการทำให้ประเทศก้าวพัฒนาไปได้อย่างช้า ขาดความมั่นคง และไม่ได้นำไปสู่แนวทางที่ยั่งยืน โดยพบประเด็นหลักๆ จาก 4 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ  เจ้าหน้าที่รัฐ  ผู้ประกอบการ และที่ปรึกษา 

                   

        ศูนย์ให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจ 

        (Business Build up Consultant Center: 2B2C) 

        เพื่อจัดตั้งรูปแบบธุรกิจการให้คำปรึกษาแนวใหม่ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มที่ปรึกษา และการสร้างแนวร่วมหรือพันธมิตรของกลุ่มที่ปรึกษา เพื่อเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ  โดยวางแนวทางการดำเนินการของที่ปรึกษารุ่นใหม่ให้สามารถตอบความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการและสร้างความเจริญให้กับประเทศได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานของที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มผู้รับบริการอย่างเหมาะสม

        2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้รับบริการให้สามารถดำรงอยู่และประกอบการภายใต้ผลกำไรที่เหมาะสมในทุกสภาวการณ์

        3. เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจการให้คำปรึกษาที่ดี และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แวดวงที่ปรึกษาไทยเพื่อศักยภาพการเติบโตก้าวไกลในเวทีธุรกิจการค้าของโลก

        4. เพื่อให้บริการแนะนำ ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการแก้ปัญหาของธุรกิจ และการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด ทั้งโดยความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร และเครือข่าย SP

        5. เพื่อให้คำแนะนำการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์สูงสุด

        6. เพื่อสร้างข้อเสนอที่มีมูลค่าและเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบายของภาครัฐ

        7. เพื่อพัฒนากลไกทางสังคม เช่น การศึกษา การสาธารณสุข การส่งเสริมเศรษฐกิจในภาคชุมชน อย่างมีบูรณาการในการเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาประเทศโดยรวม

ขอบเขตการให้บริการ

        1. การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

        2. การให้คำปรึกษาในภาคสังคม การศึกษา การสาธารณสุข รวมถึงการสร้างพลวัตในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของท้องถิ่น

        3. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม พร้อมสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการเติบโตแบบก้าวกระโดดตามหลักการและนโยบายในการพัฒนาประเทศ

        4. นำเสนอตัวต่อภาครัฐในการรับดำเนินเป็นที่ปรึกษาและคณะทำงานในโครงการเพื่อพัฒนาประเทศ

        5. การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรทางธุรกิจ เครือข่าย SP ในการรับงานที่ปรึกษา และร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มเครือข่าย SP

        6. การอบรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ในทุกมิติเพื่อการสร้างความเชี่ยวชาญในการประกอบการที่เข้มแข็ง

        7. การเชื่อมต่อกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อร่วมสร้างและขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

7890

      COUNTER       

1234567890

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

               8888888888888888888888888888888888

https://www.facebook.com/JNBusinessConsultingandTraining/

888888888888888888888888888888

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com 

https://www.facebook.com/JNBusinessConsultingTraining   |   http://jnbusinessconsultingandtraining.blogspot.com

   www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน