ActivitySafety

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

::::::::::  กิจกรรม ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  ::::::::::

 

 

      กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

               สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 

               ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี

               การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอบสวนอุบัติเหตุ” 

               (ACCIDENT INVESTIGATION WORKSHOP) 

              วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

               ณ ห้องประชุม บริษัท ซีพีแรม จำกัด ( ปิ่นทอง ๑)

     ✨📣หัวข้อการอบรม📣✨

               ทฤษฎีการสอบสวนอุบัติเหตุ 

               เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ 

               การสอบสวนอุบัติเหตุ ตามแบบมาตรฐาน

     ✨📣Workshop📣✨

               แบ่งกลุ่มสอบสวนอุบัติเหตุ ตามสถานการณ์สมมุติ ที่จะกำหนดให้

      สมัครได้ที่

          

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

 

      หมายเหตุ

     ๑. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจนส่งแบบตอบรับไปที่ชมรมเครือข่าย

     ความปลอดภัยในการทำงาน จ.ชลบุรี ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

     ๒. ผู้เข้าร่วมการอบรม ต้องเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน 

    จ.ชลบุรี

    ๓. ข้อมูลเพิ่มเติมคุณอุษณีย์ กองพิมพ์ (เลขาชมรมฯ) โทร. ๐๘๖ ๓๑๓๔๔๗๙ 

     Email : udsanee@jnhealthcare.com

      COUNTER       

     ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าการอบรม

  

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่...SHOP) 2018 ‎‎(การตอบกลับ)‎‎

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

     เอกสารการการบรรยาย

             1. วันที่ 27 เมษายน 2561     เทคนิคการจัดระบบบริหารความปลอดภัยและ

                 อาชีวอนามัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001 / ISO 45001

                ประกาศรายชื่อ

                ดาวน์โหลดเอกสาร

            2. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  เทคนิคการจัดการด้านความปลอด อาชีวอนามัย  

                และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพรบ. 2554

                ประกาศรายชื่อ                

                ดาวน์โหลดเอกสาร               

            3. วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 

                (Job Safety Analysis)

                ประกาศรายชื่อ  ประกาศรายชื่อ 

                ดาวน์โหลดเอกสาร             

            4. วันที่ 6 กรกฏาคม 2561        เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ 

                (ACCIDENT INVESTIGATION WORK SHOP)

                ประกาศรายชื่อ  ประกาศรายชื่อ

                ดาวน์โหลดเอกสาร   เอกสารแบบฟอร์ม1 เอกสารแบบฟอร์ม2      

            5. วันที่ 13 กรกฏาคม 2561      เทคนิคการจัดการและการเขียนแผนฉุกเฉินกรณี

                น้ำมันและสารเคมีรั่วไหล

                ประกาศรายชื่อ  ประกาศรายชื่อ                

                ดาวน์โหลดเอกสาร   ดาวน์โหลดเอกสาร G-Tech 

                                                                                                       

       กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

                สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 

                ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี

                จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี 6 หลักสูตร

                โดยทีมที่ปรึกษาและวิทยากร 

                บริหารหลักสูตรโดย JN Business Consulting & Training Ltd.,Part. 

                เลขที่ทะเบียนบริษัทที่ปรึกษา 4628

                ผู้สนับสนุนหลัก G-Tec Nateral Co.,Ltd.

                จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 หลักสูตร ฟรี ฟรี ฟรี...........................

                สถานที่ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 

                สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

 

                ทั้งนี้สามารถสอบถาม ปรึกษา สมัครอบรม 

                อ.อุษณีย์ กองพิมพ์   โทร. 09-5467-9709 

        เอกสารการการบรรยาย

        “การสอบสวนอุบัติเหตุ" (ACCIDENT INVESTIGATION WORK SHOP)

         โดย อ.สุรกิจ ช่วงโชติ  รองประธานชมรมฯ

        โครงการ “แรงงานชล คนลดเหล้า” สำหรับสถานประกอบกิจการ 

                          ส่งเสริมการทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

        วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐   เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.        

        ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี  

        ๑. เอกสารเนื้อหา

        ๒. เอกสารแบบฟอร์ฒ 

                                                                                                        

       ตรวจสอบรายชื่อรุ่นที่ ๑/๒๕๖๐

       กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

         “การสอบสวนอุบัติเหตุ" (ACCIDENT INVESTIGATION WORK SHOP)

         โดย อ.สุรกิจ ช่วงโชติ  รองประธานชมรมฯ

        โครงการ “แรงงานชล คนลดเหล้า” สำหรับสถานประกอบกิจการ 

                          ส่งเสริมการทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

        วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐   เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

        ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 

                                                                     

         เอกสารการการบรรยาย 

         Safety Happy Workplace กับการลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ

         โดย อ.พีรพล รอดบุญลือ ประธานชมรมฯ

         กิจกรรม “แรงงานชล คนลดเหล้า” สำหรับสถานประกอบกิจการ 

                          ส่งเสริมการทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

        วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

        ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ 

                                                                                                         

          เอกสารการเก็บข้อมูล 

         พฤติกรรมและสถานการณ์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการ

        โดย อ.นภดล คงสมโภชน์ รองประธานชมรมฯ

        โครงการเมืองชลคนสร้างสุข สุขทุกคนร่วมลดปัจจัยเสี่ยง ปี ๒๕๕๙

         กิจกรรม “แรงงานชล คนลดเหล้า” สำหรับสถานประกอบกิจการ 

                          ส่งเสริมการทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

        วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

        ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ  

      

                                                                                                         

        กิจกรรม “Train the Trainer” ปี ๒๕๖๐

                    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี

                    ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี 

                    เครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร และ

                    และภาคีเครือข่าย

         เชิญสถานประการกิจการเข้าร่วม

        กิจกรรมงานเปิดตัวกิจกรรม Train the Trainer “แรงงานชลคนลดเหล้า” ปี ๒๕๖๐

         โครงการ “แรงงานชล คนลดเหล้า” สำหรับสถานประกอบกิจการ 

                          ส่งเสริมการทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

        วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

        ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี  

      

                                                                                                         

        กิจกรรมเปิด “แรงงานชล คนลดเหล้า” ปี ๒๕๖๐

                    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี

                    ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี 

                    เครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร และ

                    และภาคีเครือข่าย

         เชิญสถานประการกิจการเข้าร่วม

        กิจกรรมงานเปิดตัวกิจกรรม “แรงงานชลคนลดเหล้า” ปี ๒๕๖๐

         โครงการ “แรงงานชล คนลดเหล้า” สำหรับสถานประกอบกิจการ 

                          ส่งเสริมการทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

        วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

        ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ  

      

                                                                                                         

        

        กิจกรรมนิทรรศการ “แรงงานชล คนลดเหล้า” ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

                    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี

                    ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี 

                    เครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร และ

                    และภาคีเครือข่าย

         เชิญสถานประการกิจการเข้าร่วม

        กิจกรรมนิทรรศการ “แรงงานชล คนลดเหล้า” ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

        วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

        ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา 

      

                                                                                                         

        กิจกรรม "นิทรรศการและโครงการโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน"

                   ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี 

                    เครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร และ

                   คณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานชลบุรี

         เชิญสถานประการกิจการเข้าร่วม

        กิจกรรม "นิทรรศการและโครงการโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน" 

        ณ ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ ๒๘ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

        เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.   "ตรวจสอบรายชื่อ"

                                                                                                         

        กิจกรรม "แรงงานชล คนลดเหล้า"

                   ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี 

                    เครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร และ

                    เมืองชลคนสร้างสุข 

        เชิญสถานประการกิจการเข้าร่วม

        กิจกรรม "แรงงานชล คนลดเหล้า" 

        กิจกรรมช่วงเข้าพรรษา 2559

        วันเปิดตัววันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  เวลา 8.30 - 12.00 น. 

        สถานที่ ห้องมิตรไมตรี 

        สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี 

        (ข้างที่ว่าการ อ.ศรีราชา)  สนใจร่วมโครงการกรอกข้อมูลได้ที่  

                                                                                                        

        การประชุมกรรมการ ปี 2558 (นัดส่งท้ายปี)

                   ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี 

        ณ ร้านอาหารชายทะเลบางพระ

                                                                                                        

        วันที่ 14 เมษายน 2558 

                ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี 

        ร่วมแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในการจัดงาน

        "โครงการสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" จัดโดย สสค.ชลบุรี 

                                                                                                        

 

       วันที่ 20 ตุลาคม 2558

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จ.ชลบุรี

        ร่วมประชุมเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ. ชลบุรี

        องค์กรงดเหล้า งดบุหรี่ อุบัติเหตุ (ปัจจัยเสี่ยง)

                                                                                                       

             

        ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จ.ชลบุรี

       ร่วมออกบูธภายใต้ Concept 

                    "Safety Happy Workplace"

            งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันออก ประจำปี 2558 วันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมทวาราวดี จ.ปราจีนบุรี

                                                                                                    

  เชิญอบรม "เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ" ฟรี

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี จัดอบรมเรื่อง "เทคนิคการ

        สอบสวนอุบัติเหตุ" วันที่ 21 สิงหาคม 2558  เวลา 08.00 – 16.00 น.  .....

   

ปิดการลงทะเบียนรอบแรก 

ผู้ที่สมัครหลังจากนี้จะเป็นการสำรองที่รอตอบกลับจากทีมงาน

                                                                                                     

        เชิญร่วม “Train the Trainer” ครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

                     “การพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม” 

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี จัด กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

        “การพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม” “Train the Trainer” ครั้งที่ 1

        วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.00 น.  .....

   

                                                                                                     

  

          โครงการชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี 

       

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 

จัดโครงการ

"SAFETY HAPPY WORKPLACE"

            โดยเน้นการสานต่อกิจกรรมที่สืบเนื่องจากชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการ    ทำงาน จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม "Safety Happy Workplace 2014” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีการนำเสนอเครื่องมือเพื่อประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานส่วนบุคคล และองค์กร ในรูปแบบ App ที่เข้าถึงได้ง่ายพร้อมการแปรผลที่เข้าใจง่าย คือ “Safetinometer” และ “Safety Happy Workplace : SHE” ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ทุกคนต้องมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในหัวใจอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็น “Safety Mind”

            ...................................

                                                                                                     

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี 

       

            มุ่งมั่นการนำพาเครือข่ายด้านความปลอดภัยสู่

            

            “Safety Mind”

            ...................................

                                                                                                     

            กิจกรรมชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี 

            ครั้งที่ 1/2558

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี

            สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 

                                                    ร่วมกับ 

            สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

            แผนพัฒนางานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง : 

            บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ......

   

                                                                                                     

        ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี เข้าร่วม

        เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

        “Safety Happy Workplace" 

         ณ ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง  .....

   

                                                                                                     

        ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี เข้าร่วม

        การเสวนา “วัฒนธรรมความปลอดภัย ทลฉ. ครั้งที่ ๑” 

        ในวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง  .....

   

                                                                                                     

        เชิญร่วมการปฏิบัติงานและอันตรายในสถานที่อับอากาศ การศึกษามาตรฐานในการ        

   บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานใน

   ที่อับอากาศ กรณีศึกษาและอุบัติเหตุในที่อับอากาศ และทันสถานการณ์งานอาชีวเวชศาสตร์

      ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและอันตรายในสถานที่อับอากาศวัน

        วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคมาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.  .....

   

                                                                                                     

          การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2557

         วันที่ 17 มิถุนายน 2557

        ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 

        ณ ห้องประชุมบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) (SPI) สวนอุตสาหกรรม

        เครือสหพัฒน์ ศรีราชา  ..... 

   

                                                                                                     

        เชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Happy Workplace : Humanization 

        "นพลักษณ์ กับ ศักยภาพคนทำงาน" ฟรี

            ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7 (ชลบุรี) ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัด

        ชลบุรี จัด กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

        Happy Workplace : Humanization "นพลักษณ์ กับ ศักยภาพคนทำงาน" วัน

        วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.00 – 16.00 น.  .....

   

                                                                                                     

        การอบรมหลักสูตร  Safety Happy Workplace 

        หลักสูตร Safety Happy Workplace

       คุณพีรพล รอดบุญลือ ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร ..... 

   

                                                                                                     

        ประชุมแนวทางการหารือการจัดตั้งสภาหรือองค์กร

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ประชุม แนวทางการหารือการจัดตั้งสภาหรือองค์กร ที่

        เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่สำนักความปลอดภัยแรงงาน

        ตลิ่งชัน โดยมี ท่านพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็น

        ประธาน ที่ประชุม

        ตัวแทนร่วมประชุม ได้แก่    .....

   

                                                                                                     

        ประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานชลบุรี

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 คุณนภดล คงสมโภชน์ และ คุณอุษณีย์ กองพิมพ์ เป็น

        ตัวแทนชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานเครือ

        ข่ายคลินิกโรคจากการทำงานชลบุรี ณ ห้องประชุมมูลนิธิ โรงพยาบาลชลบุรี   .....

   

                                                                                                     

 

      กิจกรรมจิบกาแฟ แชร์ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่7 (สัญจร 4/2557)

       จิบกาแฟ แชร์ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่7 (สัญจร 4/2557) โดยศปร.7 

       ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยจังหวัดชลบุรี   .....

   

                                                                                                     

        เชิญอบรม "เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ" ฟรี

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี จัดอบรมเรื่อง "เทคนิคการ

        สอบสวนอุบัติเหตุ" วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.  .....

   

ปิดการลงทะเบียนรอบแรก 

ผู้ที่สมัครหลังจากนี้จะเป็นการสำรองที่รอตอบกลับจากทีมงาน

                                                                                                     

     ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี ให้เพื่อนสมาชิกและผู้สนใจสามารถ

        ดาวน์โหลดคู่มือการรับมือแผ่นดินไหว ฉบับย่อ

        ชุดที่ 3  

   

                                                                                                     

      ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี ให้เพื่อนสมาชิกและผู้สนใจสามารถ

        ดาวน์โหลดกฎหมายและกฎกระทรสงที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนและบริหารจัด

        การ การป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ สืบเนื่องจาก  วันที่ 29 เมษยน 2557

        ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี จัดการอบรมหลักสูตรการเขียนแผนและ

        บริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฏหมาย ณ 

        ห้องมิตรไมตรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี (ข้างที่ว่าการ อ.ศรีราชา) 

        หัวข้อการอบรม “ปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างการอบรมดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิง/

        อพยพหนีไฟ” วิทยากร อ. สุรกิจ ช่วงโชติ "ระบบควบคุมและสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   

        (INCIDENT COMMAND SYSTEM - ICS)” วิทยากร อ.เลิศชาย อินทชิต

        ชุดที่ 2  

   

                                                                                                     

      การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557

      วันที่ 29 เมษยน 2557

     ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้อง

     มิตรไมตรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี (ข้างที่ว่าการ อ.ศรีราชา)  ..... 

   

                                                                                                     

      กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฏหมาย

      วันที่ 29 เมษยน 2557

     ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี จัดการอบรมหลักสูตรการเขียนแผนและบริหาร

     จัดการเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฏหมาย ณ ห้องมิตรไมตรี   

     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี (ข้างที่ว่าการ อ.ศรีราชา)  ..... 

   

                                                                                                     

      กิจกรรมการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 

      วัวันที่ 24-25 เมษายน 2557

     คุณพีรพล รอดบุญลือ ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร ..... 

   

                                                                                                     

      กิจกรรมการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 

      วันที่ 22-23 เมษายน 2557

     คุณพีรพล รอดบุญลือ ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร ..... 

   

                                                                                                     

      กิจกรรมการนำเสนอการจัดการด้านความปลอดภัย ณ บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล  

จำกัด 

      วันที่ 21 เมษยายน 2557 ท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุณพานิช จิตย์แจ้ง 

       คุณแสงเงิน ขาวลิขิต ผู้ตรวจราชการกรม คุณดำรงค์ เปรมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม ..... 

   

                                                                                                     

      กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เครือข่ายการยกระดับการพยาบาลอาชีวอนามัยใน

      สถานประกอบการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

      วันที่ 21 เมษยายน 2557 ท่านคมสัน เอกชัย ผู้ว่าฯ จ.ชลบุรี ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย 

      อธิการบดี ม.บูรพา ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และ   

      นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ..... 

   

                                                                                                     

        ดาวน์โหลดโปสเตอร์ฟรี

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี ให้เพื่อนสมาชิกและผู้สนใจสามารถ

        ดาวน์โหลดโปสเตอร์รณรงค์ด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับ อุบัติเหตุจากการทำงาน

        ชุดที่ 1  

   

                                                                                                     

 

        วันอังคารที่ 29 เมษายน  2557

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี จัดอบรมเรื่องปัญหาในทางปฏิบัติ

        ระหว่างการอบรมดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟและ ระบบควบคุม

        และสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (INCIDENT COMMAND SYSTEM)   .....

   

ปิดการลงทะเบียนรอบแรก 

ผู้ที่สมัครหลังจากนี้จะเป็นการสำรองที่รอตอบกลับจากทีมงาน

                                                                                                     

       วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557

                 สสส. และ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

        วิทยาเขตชลบุรี และ ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม 

        Health Walk Rally .....

ปิดการลงทะเบียนรอบแรก 

ผู้ที่สมัครหลังจากนี้จะเป็นการสำรองที่รอตอบกลับจากทีมงาน

                                                                                                    

ติดต่อทีมงาน

E-mail : safetychonburi@gmail.com

Line ID : SAFETY Chon Network1

                         https://www.facebook.com/pages/Safety-Chonburi/1402230756707701

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JNHCB   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

 www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน