Provision

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

:::::::::: ระเบียบการจัดตั้งชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี ::::::::::

   ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี หมายถึงกลุ่มบุคคลในชลบุรี ที่รวมตัวเพื่อช่วยกัน  ทำกิจกรรมต่างๆด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ  จังหวัดชลบุรี

หมวดที่ 1 

 ชื่อ – สถานที่ – สัญลักษณ์

 1. ชื่อชมรม

    ชมรมนี้มีชื่อว่า “ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี” ชมรมนี้เกิดขึ้นจาก การรวม ตัว  ของ กลุ่มบุคคลในชลบุรี ที่รวมตัวเพื่อช่วยกันทำกิจกรรมต่างๆด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของจังหวัดชลบุรี 

 2. สถานที่ตั้งชมรม

    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 18/1 ข้างที่ว่าการอำเภอ

 ศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

 3. ตราหรือสัญลักษณ์ของชมรม 

    

     

QR CODE  (FB)

 4. ชุดยูนิฟอร์มของชมรม 

    ไม่มี

 5. วันก่อตั้งชมรม

    วันที่ 8 มีนาคม 2557

หมวดที่ 2 

 วัตถุประสงค์

 6. วัตถุประสงค์ของชมรมฯ

 

 6.1 เพื่อความสามัคคีและเป็นเอกภาพในวิชาชีพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ    

       สภาพแวดล้อม  ในการทำงานของจังหวัดชลบุรี

 6.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกอบวิชาชีพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ  

        แวดล้อมในการทำงานของจังหวัดชลบุรี

 6.3 เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานและความร่วมมือของวิชาชีพด้านความปลอดภัย  

        อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ตลอดจนวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของจังหวัดชลบุรี

 6.4 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หมวดที่ 3 

 สมาชิก

 7. สมาชิกชมรมมี 2 ประเภท

 7.1 สมาชิก ได้แก่

 7.1.1 บุคคลที่ประกอบวิชาชีพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

          ทำงานของจังหวัดชลบุรี และสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมที่ถูกต้อง 

 7.1.2 บุคคลที่สนใจกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

          ทำงานของจังหวัดชลบุรี และสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมที่ถูกต้อง 

 7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งกรรมการเห็นชอบหรือเชิญให้เข้าเป็นสมาชิก     

       กิตติมศักดิ์ และสมาชิกยอมรับอย่างเป็นทางการ

 7.3 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่มีความประสงค์เข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นความจำนงต่อประธาน   

        ชมรม หรือเลขาชมรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้

 7.4 การพิจารณาคำขอเข้าเป็นสมาชิก เมื่อพิจารณาแล้วอนุมัติให้เป็นสมาชิกจะต้องแจ้งเป็น

        ลายลักษณ์อักษร ภายใน 30 วัน นับแต่วันอนุมัติ 

 7.5 วันเริ่มสมาชิกภาพ เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการลงรับเข้าเป็นสมาชิก

 7.6 การสมัครเป็นสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หมวดที่ 4 

 การพ้นสมาชิกภาพ

 8. การพ้นจากสมาชิกภาพ ดังนี้

     8.1 ตาย

     8.2 ลาออกโดยยื่นหสังสือลาออกต่อประธานฯ

     8.3 คณะกรรมการลงมติให้ออกและลบชื่อออกจากการเป็นสมาชิก หรือด้วย

           เหตุอื่น คือ

             8.3.1 กระทำการใด ๆ ที่ทำให้ชมรมเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา

             8.3.2 กระทำการละเมินระเบียบข้อบังคับโดยเจตนา

             8.3.3 ไม่ชำระค่าบำรุง (ถ้ามี)

 9. สิทธิของสมาชิก

     9.1 เข้าร่วมประชุม อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถาม เสนอญัตติ ในการประชุมทุกครั้ง

     9.2 สามารถออกเสียงในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี

     9.3 สมาชิกสามัญเท่านั้น มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมเครือข่าย    

            ความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

     9.4 สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของชมรมชมรมความปลอดภัยในการ

            ทำงาน จังหวัดชลบุรี  ไป ร่วมกิจกรรมต่างๆในนามของชมรมเครือข่ายความ

            ปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

     9.5 ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่ายความ

            ปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

     9.6 สมาชิกสามารถบริจาคเงินและทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดาเนินงาน              

            ของ ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรีให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามความ                  

            สมัครใจ 

     9.7 สมาชิกสามารถติดต่อ ส่งข้อมูลข่าวสารใดๆ ถึงชมรมเครือข่ายความปลอดภัย 

            จังหวัดชลบุรี  และรับข้อมูล ข่าวสารต่างๆจากเครือข่ายด้วยระบบสารสนเทศ

            อิเล็กทรอนิกส์ E-mail :   safetychonburi@gmail.com 

 10. สมาชิกมีหน้าที่

     10.1 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัด

              ชลบุรี 

     10.2 ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบของชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน 

              จังหวัดชลบุรี มติของ  ที่ ประชุม มติของคณะกรรมการบริหาร 

     10.3 ปฏิบัติงานของชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี ตามที่ได้

              รับมอบหมายจากคณะ กรรมการบริหารชมรมชมรมความปลอดภัยในการทำงาน 

              จังหวัดชลบุรี 

     10.4 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมของชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี ให้

              เจริญก้าวหน้า อยู่เสมอ 

หมวดที่ 6 

 ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงประจำปี 

 11. ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุง

        ไม่มีค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุง

หมวดที่ 7 

 สวัสดิการของสมาชิก

 12. สมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ

     12.1 การเข้าร่วมอบรม ฟังการสัมมนาอันเป็นประโยชน์ ที่ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย 

              จังหวัดชลบุรีเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด สามารถกำหนดการให้สิทธิได้ 2 ลักษณะคือ 

                  - ลด 20 % สำหรับสมาชิกและกรรมการชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการ

                     ทำงาน จังหวัดชลบุรี 

                  - ฟรี สำหรับสมาชิกและกรรมการชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน 

                    จังหวัดชลบุรี 

     12.2 การส่งข้อมูลข่าวสารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

             ของจังหวัดชลบุรีและวิชาการต่างๆ รวมทั้งสวัสดิการผลประโยชน์ต่างๆ สามารถ 

             กำหนดการให้สิทธิได้ 2 ลักษณะคือ 

                  - ลด 20 % สำหรับสมาชิกและกรรมการชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัด

                    ชลบุรี 

                  - ฟรี สำหรับสมาชิกและกรรมการชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จั

                    งหวัดชลบุรี 

     12.3 การเดินทางในการร่วมประชุมของกรรมการชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการ

             ทำงาน จังหวัดชลบุรี จะได้รับการช่วยเหลือครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 

     12.4 การดูแลด้านสุขภาพ

         12.4.1 กรณีเสียชีวิต

                12.4.1.1 สมาชิก จะได้รับการช่วยเหลือในพิธีศพ คนละ 4,000 บาท (สี่พันบาท)

                12.4.1.2 ครอบครัวสมาชิก จะได้รับการช่วยเหลือในพิธีศพ ศพละ 1,000 บาท

                               (หนึ่งพันบาท)

          12.4.2 กรณีเจ็บป่วย

                12.4.2.1 สมาชิกที่ป่วยเป็นคนไข้ใน ให้คณะกรรมการบริหารไปเยี่ยม โดยมีค่าใช้

                              จ่ายครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)/คน/ครั้ง

                12.4.2.2 ครอบครัวสมาชิก (สามี-ภรรยา-บุตร) ที่ป่วยเป็นคนไข้ใน ให้คณะ

                              กรรมการบริหารไปเยี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละไม่เกิน 500 บาท

                              (ห้าร้อยบาท)/คน/ครั้ง

          12.4.3 กรณีคลอดบุตร

                12.4.3.1 สมาชิกที่คลอดบุตร ให้คณะกรรมการบริหารไปเยี่ยม โดยมีค่าใช้จ่าย

                              ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

                12.4.3.2 ครอบครัวสมาชิก(สามี-ภรรยา)ที่คลอดบุตร ให้คณะกรรมการบริหารไป

                              เยี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

          12.4.4 กรณีภัยพิบัติ

                     ให้คณะกรรมการฯพิจารณาช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาท)

                     ทั้งนี้ กรณีต่างๆ ที่จะได้รับสวัสดิการนั้น จะต้องเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้

                     เป็นสมาชิกแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน

    12.5 สวัสดิการตามข้อ 12.3 และ 12.4 สามารถจัดให้สมาชิกได้ครบถ้วนก็ต่อเมื่อชมรม

            เครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรีมีทุนสำรองไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (หนึ่ง

            แสนบาท) 

    12.6 การให้สวัสดิการตามข้อ 12.4 ให้ผู้รับสวัสดิการใช้แบบขอรับสวัสดิการตามแบบที่

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรีกำหนด หรือทำเป็นหนังสือ

            แจ้งความจำนงที่ระบุเหตุหรือ กรณีที่ควรได้รับสวัสดิการอย่างชัดเจน และให้ประธาน

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี หรือ ผู้ทำการแทนเป็นผู้

            อนุมัติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเกิด เหตุ หากพ้นกำหนด ถือว่าท่านไม่ประสงค์ ใช้เงิน

            สวัสดิการ 

    12.7 สวัสดิการ หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ อาจจัดให้มีได้ แต่ต้อง

            ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯเสียก่อน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับของ

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี 

หมวดที่ 8 

คณะกรรมการ

 13. คณะกรรมการชมรมประกอบด้วย

       คณะกรรมการบริหารชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี แบ่ง        

       ออกเป็น 3 ส่วน  คือ 

       13.1 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

                13.1.1 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

                13.1.2 ศูนย์ความปลอดภัยพื้นที่ 7 จังหวัดชลบุรี

                13.1.3 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้ทรงคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการบริหารชมรม

                            เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรีให้ความเห็นชอบ 

        13.2 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ

                13.2.1 ได้มาจากผู้ที่สมัครใจเข้ามาบริหารชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการ

                            ทำงาน จังหวัดชลบุรี 

                13.2.2 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ที่จำเป็นรวม 7 อัตรา ประกอบด้วย

                            13.2.2.1 ประธานบริหารชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน 

                                            จังหวัดชลบุรี ได้มาจาการเลือกตั้ง โดยสมาชิกสามัญของชมรม

                                            เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี ในการ 

                                            ประชุม สามัญประจำปี และได้รับการรับรองโดย สำนักงาน

                                            สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 

                             13.2.2.2 รองประธาน ฝ่ายอานวยการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชีและการ

                                           เงิน ฝ่ายวิชาการ เลขานุการ ได้มาจาการแต่งตั้งโดยประธาน

                                           ชมรมฯ และได้รับการรับรองโดย ประธานชมรมเครือข่ายความ

                                            ปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

                              13.2.2.3 คณะกรรมการบริหารชมรมฯแบ่งออกตามโครงสร้าง                                                    

                                            องค์กร เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

                                                        1. ฝ่ายวิชาการ

                                                        2. ฝ่ายบัญชีการเงิน

                                                        3. ฝ่ายอานวยการ

                                                        4. ฝ่ายการตลาด

        13.3 ที่ปรึกษาชมรมชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรีได้รับ         

                เชิญและได้รับการรับรองโดย ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

                ทุกตำแหน่งอยู่ได้ในวาระ 2 ปี และสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ติดต่อกันไม่เกิน 2 

                วาระ 

 14. คณะกรรมการแต่ละตำแหน่งให้มีการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม

หมวดที่ 9 

 การประชุมสมาชิก 

 15. การจัดประชุมสมาชิกประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 10 

การเงินและการดำเนินงาน

 ข้อ 1 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของ

         ชมรม ถ้ามี ให้นำฝากกับธนาคารพาณิชย์ในนามชมรม

 ข้อ 2 การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของชมรมฯ จะต้องมีลายมือชื่อของประธานชมรม หรือรอง

         ประธาน ลงนามร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขานุการ พร้อมทั้งประทับตราชมรม

 ข้อ 3 ให้ประธานชมรมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของชมรมได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท

           (สอหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และคณะ                        

           กรรมการจะอนุมัติ ให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้า                    

           จำเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของชมรม

 ข้อ 4 ให้เหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของชมรมได้ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท              

           ถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนนี้ จะต้องนำฝากธนาคารในบัญชีของชมรมทันทีที่โอกาส                     

           อำนวยให้ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 7 วัน

 ข้อ 5 เหรัญญิกจะต้องทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ             

           การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของประธาน                 

            ชมรม หรือ รองประธานร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขานุการ

 ข้อ 6 ปีการบัญชีให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ้นปีการบัญชีของชมรม

 ข้อ 7 การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงินของชมรม จะต้องเก็บไว้ ณ สำนักงานของ

         ชมรม และให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเหรัญญิก

 ข้อ 8 เหรัญญิกต้องชี้แจงรายรับรายจ่าย และยอดเงินคงเหลือทั้งหมดให้คณะกรรมการทราบ

         ต่อที่ประชุมประจำเดือนทุกครั้ง

 ข้อ 9 ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของชมรม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่

         ได้รับใบอนุญาต

 ข้อ 10 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและทรัพย์สินจาก          

            คณะกรรมการ และสามารถเชิญกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของชมรมเพื่อสอบถามเกี่ยว

            กับบัญชีและทรัพย์สินของชมรมได้

 ข้อ 11 คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ

 ข้อ 12 รายได้ของชมรมมีดังนี้

             12.1 การสนับสนุนจากสำนักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                         

                      กระทรวงแรงงาน

             12.2 เก็บจากเงินที่เหลือจากการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม

             12.3 เก็บจากการหารายได้พิเศษโดยการเชื้อเชิญบุคคลภายนอก หรือสมาชิกร่วม                        

                      กันบริจาคหรือกระทำการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อ                        

                       กฎหมาย

             12.4 การสนับสนุนจากบุคคล นิติบุคคลต่างๆ

 ข้อ 13 การใช้จ่ายเงินของชมรม ให้กำหนดเป็นแผนค่าใช้จ่ายประจำปีและต้องได้รับความ               

            เห็นชอบจากคณะกรรมการ กรณีต้องปรับเปลี่ยนรายการใช้จ่าย จะต้องได้รับความ               

            เห็นชอบจากคณะกรรมการ และการช่วยเหลือกิจการสาธารณะกุศล ให้ขึ้นอยู่กับ                   

            ดุลยพินิจของ คณะกรรมการ

ข้อ 14 อื่น ๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ 11 

 เบ็ดเตล็ด

 ซึ่งระเบียบดังกล่าวควรได้รับการเห็นชอบจากสวัสดิการแลัคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

 บทเฉพาะกาล

         ชมรมต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 คน ยกเว้นในพื้นที่ที่ไม่สามารถมีสมาชิกครบตาม

 จำนวนได้ ให้ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด/สาธารณสุขจังหวัด/องค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น/นายกเทศมนตรี

QR CODE  (B)

      COUNTER       

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JNHCB   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

  www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน