PosterSafety

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

::::::::: โปสเตอร์และเอกสารด้านความปลอดภัย  ::::::::::

 ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี

ขอมอบสื่อต่างๆด้านความปลอดภัยให้กับเพื่อนสมาชิกและผู้ที่สนใจ

           ชุดที่ 1 ประกอบด้วย     

                       การทำงานกับเครื่องจักร

                            ความรู้เรื่องฝุ่นละออง

                            ฟูมจากการตัดเชื่อมเป็นอันตรายต่อปอด

                            เสียงดังอันตรายต่อหู

                            หูหนวก จากเสียงดังป้องกันได้

                            อันตรายจากโรคบิสสิโนสิส

                            

            ชุดที่ 2 “การเขียนแผนและบริหารจัดการ เกี่ยวกับ การป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพ    

                        หนีไฟ ตามกฏหมาย”   

                        วันอังคารที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๕    เวลา  ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐  น.

                        สถานที่จัด ณ ณ ห้องมิตรไมตรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

                        จ.ชลบุรี 

                        ประกอบด้วย     

                         ๑.    กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้าน    

                                    ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับ

                                    การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

                            ๒.    กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็น

                                    หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖

                            ๓.    คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๑๒๙/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมาย    

                                   อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และ        

                                    ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

                                    ทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

                            ๔.    แนวทางการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงกำหนด

                                    มาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีว

                                    อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอั

                                    คคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔

                            ๕.    แนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับ

                                    เพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกรณีนายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมเองตามกฎ 

                                    กระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความ

                                    ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการ

                                    ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐

                            ๖.    ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผล

                                    การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

                            ๗.   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอใบ

                                    อนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงาน

                                    ฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

                            ๘.   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาต

                                    เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดั

                                    บเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

                            ๙.   เอกสารการขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการ

                                  เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

           ชุดที่ 3 ประกอบด้วย     

                         

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

   

      COUNTER       

            ชุดที่ 4 เรื่อง "เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ" 

                      วันอังคารที่ 17   เดือนมิถุนายน 2557    เวลา 13.00 – 16.00 น. 

                      สถานที่จัด  ณ ห้องประชุมบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) (SPI)

                      ๑. เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ

                 

       

 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : safetychonburi@gmail.com

และท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

       ดาวน์โหลดโปสเตอร์ เอกสาร หนังสือฟรี

            ทีมงาน Healthy Crub ขอมอบสื่อต่างๆให้เพื่อนสมาชิกและผู้สนใจสามารถ

        ดาวน์โหลดโปสเตอร์รณรงค์ด้านสุขภาพ เกี่ยวกับ โรคและการดูแลสุขภาพ

        ชุดที่ 1, 2, 3  

                                                                                                       

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JNHCB   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

  www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน