Leader

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

     :::::::::  การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ  :::::::::

        

        หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน"

    หลักสูตร  “การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ” 

(Supervisory Development)

        หลักการและเหตุผล

        หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานหรือขององค์กรนั้น

เป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง หัวหน้างานถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มี

ส่วนช่วยผลักดันการทำงานของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ  ให้เป็นไปได้ด้วย

ดีและบรรลุเป้าหมาย

ดังนั้น หัวหน้างานในอุดมคติ จึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการบังคับ

บัญชา เพื่อสร้างทักษะและทัศนคติต่อพฤติกรรมในการเป็นหัวหน้างานที่ดี เพื่อนำทีมงาน

ของตนไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

        วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้รับความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องการบริหารงานและบริหารคน

เพื่อให้ได้รับความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเทคนิคที่จำเป็นของหัวหน้างาน

เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดียิ่งขึ้นต่อการทำงาน

เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความรู้  ความสามารถ  พฤติกรรมที่เหมะสม สามารถทำงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อวิชาในการฝึกอบรม

การวางแผนปฏิบัติงาน

 ความหมายและความสำคัญ

 ลักษณะของการวางแผนที่ดี

 กระบวนการในการวางแผน

 ข้อจำกัดในการวางแผน

 รูปแบบในการวางแผนที่ดี

เทคนิคการสื่อความ

 ความหมายและความสำคัญ

 ประเภทของการสื่อความ

 ข้อผิดพลาดในการสื่อความ

 ลักษณะในการสื่อความที่ดี

 การติดต่อสื่อความที่ล้มเหลว

การทำงานเป็นทีม

 ความหมายของการทำงานเป็นทีม

 ปรัชญาและแนวคิด

 องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม

 ทีมที่ประสบความสำเร็จ

 การพิชิตเป้าหมายของทีม

จิตวิทยาและมนุษย์สัมพันธ์

 ความหมายและความสำคัญ

 พื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์

 ความแตกต่างของมนุษย์

 ความต้องการและความคาดหวัง

 วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

 กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์

เทคนิคการจูงใจโดยใช้จิตวิทยาการบริหาร

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติมในการอบรม

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน 

- การบริหารงาน : ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

- การบริหารงาน : ความสมดุลของงานและคน 

- มุมมองของการบริหารงานยุคใหม่ 

- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน 

- คุณสมบัติที่สำคัญของหัวหน้างาน 

- Brainstorming 

ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน 

- ความแตกต่างของ บทบาท หน้าที่ ระหว่าง ผู้นำ กับ หัวหน้างาน 

- ความหมายและความสำคัญของผู้นำ 

- ประเภทและคุณลักษณะสำคัญของผู้นำสไตล์ต่างๆ 

- แบบประเมินและวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง 

- เทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง 

- เทคนิคการปรับใช้รูปแบบภาวะผู้นำให้เหมาะสมกับคนและสถานการณ์ 

- การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน 

การสื่อสารในงานที่มีประสิทธิภาพ 

- องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

- เทคนิคการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ 

- บัญญัติ 7 ประการของการสื่อสารที่บรรลุผลสำเร็จ 

- เทคนิคการฟังเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน 

- กรณีศึกษา 

เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน 

- ความจำเป็นในการพัฒนาพนักงาน 

- เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพพนักงานเป็นรายบุคคล(Skill Mapping) 

- ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล 

- ขั้นตอนการสอนงาน 4 ขั้นตอน 

- หัวหน้างาน ในฐานะ “พี่เลี้ยง” 

เทคนิคการจูงใจ 

- หลักสาคัญของการจูงใจ 

- การจูงใจทางบวกและทางลบ 

- การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 

- การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา 

- กิจกรรมการเรียนรู้ การจูงใจ 

การมอบหมายงาน ควบคุมและติดตามงาน 

- ปัญหาในการมอบหมายงาน 

- เทคนิคทางจิตวิทยาในการมอบหมายงาน ให้ได้งาน 

- หลักการติดตามงาน 

- วิธีการติดตามงานแบบต่างๆ 

- Balance Sheet : เครื่องมือในการติดตามงาน 

- เทคนิคทางจิตวิทยาในการ Feedback เชิงสร้างสรรค์ 

- เทคนิคควบคุมงานเพื่อการบริหารผลงานลูกน้อง ที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน (4 M) 

- แบบประเมินศักยภาพลูกน้อง 

- Brainstorming การจัดการกับพฤติกรรมของลูกน้องแบบต่างๆ 

การบริหารทีมงาน 

- สิ่งบ่งชี้ ปัญหาการทำงานเป็นทีม 

- คุณลักษณะและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ 

- บทบาทของผู้นำทีมงาน 

- การสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมงาน 

- กิจกรรมการเรียนรู้และกรณีศึกษา 

ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนา 

- บทบาทของหัวหน้างานต่อการเป็นที่ปรึกษา 

- หลักของการให้คำปรึกษาแนะนำที่ดี 

- เทคนิคของการให้คำปรึกษาแนะนำ 

        ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

        ผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงานทุกระดับ ตลอดจนทีมงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองและองค์กร

        กำหนดการอบรมและหัวข้ออบรม

        ตารางฝึกอบรม (ร่าง)

โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นรองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น

หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

ระหว่างวันที่ ...................................................

ณ ..............................................................................

วัน / เวลา หัวข้อการฝึกอบรม 

วันที่ 1

09.00-11.00 กิจกรรมละลายพฤติกรรม “ชุดความคิด”

11.00-12.00 ความเหมือนที่แตกต่าง

13.00-16.00 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

วันที่ 2

09.00-10.30 ทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude)

10.30-12.00 ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

13.00-14.30 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chang Management)

14.30-16.00 การสื่อสารในงานที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 3

09.00-10.30 การจูงใจ (Motivation)

10.30-12.00 การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา

13.00-16.00 การบริหารทีม (Team Management)

วันที่ 4

09.00-10.30 การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)

10.30-12.00 การมอบหมายงาน ควบคุมและติดตามงาน

13.00-14.30 การสอนงาน (Coaching)

14.30-16.00 ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนา

วันที่ 5

09.00-12.00 การมอบหมายงาน (Delegation)

13.00-15.00 การรับรู้ถึงผลย้อนกลับ (Feedback)

15.00-16.00 ทบทวนองค์ความรู้ สรุปผลการดำเนินโครงการและข้อเสนอแนะ

        กำหนดการและลำดับการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

               

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

12345678901234567890

          

 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888BB

หลักสูตรทั้งหมด

ตัวอย่าง

สินค้า

การบริการ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Tel : 09-5467-9709          09-3937-8964 

          08-6313-4479          08-9605-0600

  Email : udsanee@jnhealthcare.com

  http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty

  http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JNHCB   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

 www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน