9Behavior

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

     :::::::::  การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ  :::::::::

        

        หลักสูตรการฝึกอบรม " ๙ พฤติกรรม ๙ สู่ความสำเร็จ  "

    หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ 

         9 พฤติกรรม 9 สู่ความสาเร็จ 

(รหัสหลักสูตร 0920017230401) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ..........................................................................................................

        1. ความเป็นมาของหลักสูตร

        กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้ตระหนักถึงความสามารถของแรงงาน ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้กาลังแรงงานสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างดี ในขณะเดียวกันมีสถานประกอบกิจการจานวนมากได้สะท้อนปัญหาคุณภาพ คุณลักษณะและทัศนคติในการทางานของแรงงานที่ลดทอนประสิทธิภาพในการทางาน อาทิ การขาดความมุ่งมั่นอดทนในการทางาน ขาดระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา ขาดความรับผิดชอบ ฯลฯ และที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยทั่วไปมักจะมุ่งเน้นเฉพาะทักษะฝีมือที่จะนาไปประกอบอาชีพ ส่วนเรื่องนิสัยหรือพฤติกรรมในการทางาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของลูกจ้างที่สถานประกอบกิจการต้องการ มักจะถูกละเลย ขาดการปลูกฝังและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันมีผลต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ หน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนากาลังแรงงานให้เข้าสู่ระบบการจ้างงาน และสถานประกอบกิจการที่เป็นผู้ใช้แรงงานต้องให้ความสาคัญต่อการปลูกฝัง ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความขยันอดทน ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติพื้นฐานอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องทาต่อเนื่อง เพราะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางาน สร้างเสริมนิสัยให้แรงงานมีศักยภาพเป็นที่ต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ เป็นพื้นฐานสาคัญที่จะสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของตนและเพิ่มผลิตภาพให้แก่สถานประกอบกิจการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตระหนักรู้ถึงปัญหาในข้อนี้ จึงหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างพฤติกรรมในการทางาน เพื่อให้หน่วยฝึกอบรมและสถานประกอบกิจการ นาไปใช้ในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างที่ทางานอยู่แล้วเข้าสู่คุณลักษณะพื้นฐานที่นายจ้างพึงประสงค์ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม ร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพแรงงานในอีกมิติหนึ่ง และร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ

        2. วัตถุประสงค์ : 

        1) เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานที่นายจ้างต้องการใน 9 พฤติกรรม

        2) เพื่อให้ผู้รับการฝึกเพิ่มความตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาตนเองให้เพิ่มขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางานสู่ความต้องการของสถานประกอบกิจการ 

        3) เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติทีดีในการทางานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ

        3.ระยะเวลาการฝึก : 

        หน่วยการฝึกละ 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย 9 หน่วยการฝึก

        4. คุณสมบัติผู้รับการฝึก : 

        4.1 เป็นพนักงานในสถานประกอบกิจการ 

        4.2 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

        4.3 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 

        4.4 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

        4.5 มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก

        5. วุฒิบัตร ชื่อเต็ม : 

        วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสาเร็จ 

        ชื่อย่อ : วพร. 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสาเร็จ

        6. หลักสูตรการฝึก :

        6.1 โครงสร้างหลักสูตร

รหัส                    หน่วยการฝึก                                    ทฤษฎี(ชั่วโมง)ปฏิบัติ(ชั่วโมง)

หน่วยการฝึกที่ 1    พฤติกรรมความซื่อสัตย์                                    4/2

หน่วยการฝึกที่ 2    พฤติกรรมความรับผิดชอบ                                3/3

หน่วยการฝึกที่ 3    พฤติกรรมการมีระเบียบวินัย                              4/2

หน่วยการฝึกที่ 4    พฤติกรรมความขยันและอดทน                          4/2

หน่วยการฝึกที่ 5    พฤติกรรมทางานเป็นทีม                                    3/3

หน่วยการฝึกที่ 6    พฤติกรรมคิดสร้างสรรค์                                    3/3

หน่วยการฝึกที่ 7    พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้                                           4/2

หน่วยการฝึกที่ 8    พฤติกรรมการประหยัด                                      4/2

หน่วยการฝึกที่ 9    พฤติกรรมความปลอดภัย                                   4/2

                            รวม                                                                  54

หมายเหตุ : สามารถเลือกและจัดแยกฝึกได้ในแต่ละหน่วยการฝึก

            6.2 เครื่องมือในการประเมิน :

                 แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม

                 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                 การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

            6.3 วิธีการฝึกอบรม

                 บรรยาย / สาธิต

                 บทบาทสมมุติ

                 กิจกรรม /สนทนากลุ่ม

                 เกมส์

            7. รายละเอียดหน่วยการฝึก 

                หน่วยการฝึกที่ 1 พฤติกรรมความซื่อสัตย์ (4 : 2) 

                วัตถุประสงค์

                 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมบอกความหมายของความซื่อสัตย์

                 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมระบุพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์

                 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถใช้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการทางานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ 

                คำอธิบาย เรียนรู้ความหมายของความซื่อสัตย์สุจริต พฤติกรรมของความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน และผลของการมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงาน การปลูกฝังความซื่อสัตย์ ยกตัวอย่างพฤติกรรมการไม่ซื่อสัตย์ เช่น การให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง เป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิดได้ การหลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทาผิดระเบียบหรือกฎของสถานประกอบกิจการ การปฏิเสธและไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยมักจะอ้างถึงผู้อื่นอยู่เสมอ การละเมิดระเบียบหรือกฎของสถานประกอบกิจการอยู่เสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมการซื่อสัตย์ เช่น การรับฟังและไม่นาข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผย , การดูแลและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของสถานประกอบกิจการอยู่เสมอ ไม่นาทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว, ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของสถานประกอบกิจการอยู่เสมอ

                กิจกรรม แนวคิดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสานึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต /สนทนากลุ่มยกตัวอย่างการกระทาที่เกี่ยวข้องกับงาน แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ต่องานหรือไม่อย่างไร 

                หน่วยการฝึกที่ 2 พฤติกรรมความรับผิดชอบ (3 : 3) 

                วัตถุประสงค์

                 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่สู่ความสาเร็จของหน่วยงาน 

                คำอธิบาย เรียนรู้ความหมาย ความรู้สานึกในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จลุล่วง ยอมรับผลของ การปฏิบัติงาน และลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่มีความรับผิดชอบ                 

                กิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจ ด้วยความละเอียดรอบคอบ และงานสาเร็จตามกำหนด 

                หน่วยการฝึกที่ 3 พฤติกรรมการมีระเบียบวินัย (4 : 2) 

                วัตถุประสงค์

                 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมและรักษาวินัยและการตรงต่อเวลา

                 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยอันจะนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของพนักงานและและสถานประกอบกิจการ

                 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบกิจการก่อให้เกิดความสงบสุขในการทางานร่วมกัน 

                คำอธิบาย เรียนรู้ความหมายของการมีวินัยแห่งตน และพฤติกรรมของผู้มีวินัยในตนเอง มีความตั้งใจในการทางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น การรู้ถึงสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เรียนรู้ประเภทของการตรงต่อเวลา สาเหตุและโทษของการไม่ตรงต่อเวลา ประโยชน์ของการตรงต่อเวลาและแนวทางการฝึกให้เป็นคนตรงต่อเวลา ผลการมีวินัยในการเพิ่มผลผลิต และการปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบกิจการ 

                กิจกรรม กรณีศึกษา ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคนมีวินัย การตรงต่อเวลา หรือ ตัวอย่าง กิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 

                หน่วยการฝึกที่ 4 พฤติกรรมความขยันและอดทน (4 : 2) 

                วัตถุประสงค์

                 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความอดทนและความขยันหมั่นเพียรในการทำงานเพื่อความสาเร็จของงาน

                 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                คำอธิบาย เรียนรู้ความหมายของความอดทน ความหมายของความขยั่นหมั่นเพียรในการทางาน ความสาคัญและความจาเป็นของความอดทน ความขยันหมั่นเพียร พฤติกรรมของบุคคลที่สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการทางาน ผลดี ผลเสียของความอดทนและความขยันหมั่นเพียร และแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความอดทน มีความขยันหมั่นเพียรในการทางาน

                กิจกรรม กรณีศึกษา ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคนมีความอดทน ความขยันหมั่นเพียร หรือ การอภิปรายกลุ่ม ความขยันหมั่นเพียรในการทางานมีความสาคัญ และความจาเป็นต่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างไร, ความขยันหมั่นเพียรในการทางานมีผลดีต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร, ความเกียจคร้านในการทางานส่งผลเสียต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร, แนวทางการพัฒนาความขยันหมั่นเพียรในการทางานของตนอย่างไรบ้าง

                หน่วยการฝึกที่ 5 พฤติกรรมการทางานเป็นทีม (3 : 3) 

                วัตถุประสงค์

                 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของการทางานเป็นทีมในการเพิ่มผลผลิต

                 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารและสามารถนำไปปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในการทางานร่วมกับบุคคลอื่น

                คำอธิบาย เรียนรู้ความหมายและความสาคัญของทีมงาน ความจาเป็นที่ต้องทางานเป็นทีม ลักษณะและองค์ประกอบของทีมงานที่ดี บทบาทของสมาชิกเมื่ออยู่ในทีม การทาความเข้าใจกับเป้าหมายในการทางานของทีม การสื่อสารในทีมงาน การประสานงาน การรับฟังและเสนอความเห็น ความเสียสละ การตัดสินใจโดยทีม ความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจร่วมกัน ปัญหา อุปสรรคในการทางานในทีมและแนวทางแก้ไข เรียนรู้ แนวคิด ความหมายและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ความสาคัญของการสื่อสารต่อความสาเร็จของงาน องค์ประกอบของการสื่อสาร คุณลักษณะของผู้สื่อสารที่ดี หลักการสื่อสารที่ดี แนวปฏิบัติสาหรับแรงงานในการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและคาสั่งที่เป็นวาจา วิธีการสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เครื่องมือช่วยในการสื่อสาร การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์

                กิจกรรม กรณีศึกษา ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคนมีส่วนร่วม การประสานกลุ่ม การสื่อความหมาย สู่การเพิ่มผลผลิต 

                หน่วยการฝึกที่ 6 พฤติกรรมคิดสร้างสรรค์ (3 : 3) 

                วัตถุประสงค์

                 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

                 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงงาน 

                คำอธิบาย เรียนรู้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ ความสาคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในงานผลิต กระบวนการในการคิดลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงงาน 

                กิจกรรม เช่น เกมส์ ที่ให้ข้อคิดในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ 

                หน่วยการฝึกที่ 7 พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ (4 : 2) 

                วัตถุประสงค์

                1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติการเรียนรู้สู่ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตน

                2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดาเนินงานของสถานประกอบกิจการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ด้วยความใฝ่เรียนรู้ของพนักงาน 

                คำอธิบาย เรียนรู้พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม วิธีการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ทักษะพื้นฐานที่สาคัญต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทั้งทักษะการฟัง การถาม การอ่าน การคิด การเขียน การปฏิบัติ แนวทางเรียนรู้ให้ประสบความสาเร็จ เรียนรู้แนวทางพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวโน้มทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อวิธีการทางาน การวิเคราะห์ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของตน 

                ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพวิเคราะห์ทักษะที่ตนเองมีอยู่ ระบุสิ่งที่ขาด และกำหนดวิธีการได้มาซึ่งทักษะที่ขาด

                หน่วยการฝึกที่ 8 พฤติกรรมการประหยัด (4 : 2) 

                วัตถุประสงค์

                1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ในการใช้อุปกรณ์สานักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ในการประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

                2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้า เกี่ยวกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในที่พักอาศัย 

                3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การประหยัดพลังงานและการใช้วัสดุอย่างประหยัด 

                คำอธิบาย เรียนรู้ความสาคัญในการประหยัดพลังงาน แนวคิดการประหยัดพลังงานรูปแบบต่าง ๆ ใน สถานที่ทางาน วิธีการประหยัดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ การปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัด พลังงาน การปรับปรุงส่วนของอาคาร วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง แนวทางการใช้อุปกรณ์ สำนักงานประเภทต่าง ๆ แนวทางการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวกในบ้านพักอาศัย เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนในการผลิต และการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า เรียนรู้ความสำคัญของการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า แนวปฏิบัติในการใช้วัสดุให้คุ้มค่าและลักษณะ พฤติกรรมการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ขั้นตอนในการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมืออย่างเป็นระบบ และแนวทางในการพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือ ขั้นตอนในการตรวจสอบก่อนการใช้งานและการบารุงรักษาเบื้องต้น 

                กิจกรรม หรือสนทนากลุ่มให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงานในสถานที่ทางาน เกมส์ การใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า 

                หน่วยการฝึกที่ 9 พฤติกรรมความปลอดภัย (4 : 2) 

                วัตถุประสงค์ 

                1. เพื่อกระตุ้นจิตสานึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการทางาน 

                2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน ในการลดความสูญเสียของพนักงานและสถานประกอบกิจการ 

                คำอธิบายเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายความปลอดภัยในการทางาน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นในสถานที่ทางาน สภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย การกระทาที่ไม่ปลอดภัย การเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทางาน ความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร ความปลอดภัยในการยกและถือสิ่งของ ความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ความปลอดภัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน ความปลอดภัยเกี่ยวกับเพลิงไหม้ การเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือที่ถูกต้องกับลักษณะงาน วิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แนวทางรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบกิจการ             

                กิจกรรม การสนทนาความปลอดภัยหรือการเปิดอภิปรายปัญหาความปลอดภัย เพื่อแสดงความคิดเห็นแง่มุมต่าง ๆ ของอันตรายจากความประมาทในการทางาน พร้อมแนะแนวความคิดในการสร้างสรรค์ความปลอดภัย หรือ กรณีศึกษา วิเคราะห์ จุดอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากการทางานโดยให้ผู้รับการฝึกอบรมค้นหาสภาพงานที่ไม่ปลอดภัย สามารถเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

..................................................................................................................................

            ผู้เสนอหลักสูตร 

            กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก

            สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

        กำหนดการและลำดับการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

               

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

12345678901234567890

    

          

 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

      หลักสูตรทั้งหมด

ตัวอย่าง

สินค้า

การบริการ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Tel : 09-5467-9709          09-3937-8964 

          08-6313-4479          08-9605-0600

  Email : udsanee@jnhealthcare.com

  http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty

  http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JNHCB   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

 www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน