TraintheTrainer

 

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

::::::::::  กิจกรรม ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  ::::::::::

โครงการชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี 

ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 

จัดโครงการ

“Train the Trainer” ครั้งที่ 1

            หลายองค์กรที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะ วิชาชีพ ชำนาญเฉพาะด้านจำนวนมาก แต่ขาดทักษะในการถ่อยทอดสิ่งที่รู้ให้กับพนักงาน หรือผู้ที่ต้องการความรู้ในรุ่นต่อไปๆ เพื่อให้ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านนั้นได้รับการสืบทอด และสร้างผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่มาปฏิบัติหน้าที่   ภายในองค์กรจึงควรส่งเสริมให้มีวิทยากรภายในหน่วยงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ โดยใช้วิธีการบรรยายและสอนงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการฝึกปฏิบัติในสภาวะแวดล้อมของการทำงาน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง นอกจากนี้  การพัฒนาวิทยากรภายในหน่วยงานยังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย  ดังนั้น พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิค วิธีการและฝึกทักษะการเป็นวิทยากร

        การสานต่อกิจกรรมที่สืบเนื่องจากชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการ

ทำงาน จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม "Safety Happy Workplace 2014” เมื่อ

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีการนำเสนอเครื่องมือเพื่อประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานส่วนบุคคล และองค์กร ในรูปแบบ App ที่เข้าถึงได้ง่ายพร้อมการแปรผลที่

เข้าใจง่าย คือ “Safetinometer” และ “Safety Happy Workplace : SHE” ทั้งนี้

เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ทุกคนต้องมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในหัวใจอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็น “Safety Mind”

ในการอบรมครั้งนี้ จะได้เรียนรู้หลักการเป็นวิทยากร รวมทั้งเทคนิคที่หลาก

หลาย  และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการเป็นวิทยากร หรือ 

ผู้สอนมืออาชีพ ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี จึงจัด

ให้มีกิจกรรม “Train the Trainer” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ

และทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม” เป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างพลัง Safety Mind 

ให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไป 

 

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

1789012345234566789012

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

คุณอุษณีย์ กองพิมพ์ (ผช.เลขาฯชมรมฯ)

โทร 08 6313 4479

ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 

18/1 ข้างที่ว่าการอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร. 08 6313 4479 

โทรสาร. 0 3841 3979

อีเมล. safetychonburi@gmail.com .

              

สนับสนุนโดย

JN Business Consulting & Training Ltd.,Part.

สนใจสมัครร่วมกิจกรรม Download ใบสมัครที่ 

                                                                        

แบบประเมินผลโคงการฯ

 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : safetychonburi@gmail.com

และท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JNHCB   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com