Product Life Cycle

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

 :::::::::: การพัฒนาคนแบบองค์องค์รวม ::::::::::

        

        หลักสูตรการฝึกอบรม " Product Life Cycle "

                    การวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์มีสมมติฐานที่ว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง

            หลายจะต้องเดินทางผ่านขั้นตอนต่างๆ 4 ระยะในช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

            นั้นๆ ได้แก่ การเปิดตัว การเติบโต การอิ่มตัวและการถดถอย ขั้นตอนเหล่านี้

            ถูกกำหนดขึ้นจากรายได้ที่ผลิตภัณฑ์นั้นสร้างขึ้นหรือสายการผลิตนั้นสร้างขึ้น

            ช่วงเวลาของสินค้าตามกระแสนิยมอาจสั้นเพียงไม่กี่เดือน หรืออาจนานถึงหนึ่ง

            ร้อยปีหรือมากกว่านั้นสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์

   

               8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

12345678901234567890

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JNHCB   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

   www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน