service

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

บริการของเรา

    การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

            ทีมวิทยากรที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ตลอดจนแง่คิดดีที่สามารถ  นำไปใช้กับการทำงานและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมกับความ  ต้องการของสถานประกอบการ เน้นการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้ม  แข็งทางธุรกิจแบบองค์รวม ตามหลัก "ดุลยภาพแห่งความเป็นมนุษย์"

                                                                                                                

     การให้คำแนะนำและที่ปรึกษา

        บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ โดยเน้นที่ความต้องการของผู้ประกอบการ คือ  "การให้คำปรึกษาที่ดีที่สุด คือตรงกับความต้องการของผู้รับมากที่สุด" เน้นการให้คำปรึกษา  และการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางธุรกิจแบบองค์รวม

                                                                                                                

            

    อุปกรณ์และหุ่นฝึกช่วยชิวิต 

    

        การได้รับฝึกปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมเป็นหัวใจสำคัญของการจัดอบรมที่เน้นการอบรม  และฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาลที่สอดคล้องตรงกับอุบัติเหตุที่พบบ่อย เพื่อให้ท่านได้รับ  ประโยชน์จากการอบรมอย่างสูงสุด

                                                                                                                

    ของที่ระลึกและสินค้าพรีเมี่ยม

        ของที่ระลึก (Souvenir) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เก็บรักษาไว้ หรือใ้ช้เป็นเครื่องเตือน  ความจำเกี่ยวกับเรื่องราว หรือเหตุการณ์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 

       สิ่งต่าง ๆ ที่นำมาใช้เป็นตัวจูงใจให้เกิดการคิดถึง หรือนึกถึงเรื่องราวที่ได้เกี่ยวข้อง เพื่อ  ใช้เสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในทุกองค์ประกอบ

                                                                                                                

QR CODE  (FB)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

   HOME   ABOUT US   SERVICE   ACTIVITY   GOODS   CONTACT US

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

QR CODE  (B)

      COUNTER       

123456789012

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

1234567890123456789012 

34567890

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Healthcare & Beauty

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

 www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน