Plus

 

   

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

Happy Workplace Provider Network (HPN)

เครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร (คนอ)

Happy Workplace Plus

Happy Workplace Plus 

สุขภาวะองค์กร...พลัส 

กรอบแนวคิด 

 การสร้างเครือข่ายเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร (คนอ.) ที่ต้องการให้เกิดภาพของการให้และการแบ่งปัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่แต่ละคน แต่ละภาคีมีนำมาสานต่อ เสริมสร้างสิ่งดีๆเพื่อให้เกิด “ความสุข” แบบยั่งยืน “องค์กร” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นคำนาม หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซึ่งเป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกัน เช่น คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรบริหารของรัฐ สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรของรัฐสภา ในบางกรณี องค์กร หมายความรวมถึงองค์การด้วย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Organ นั้นหมายความว่าทุกที่ที่มีคนแม้เพียง 1 คนก็คือองค์กร นั้นคือถ้ามองว่าองค์กรที่เล็กที่สุดที่อยู่คู่กับสังคมไทยและสังคมมนุษย์คือ ครอบครัวและชุมชน โดยที่เห็นชัดเจนว่าเป็นองค์กร คือ หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรม Happy Workplace มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีในสถานประกอบกิจการที่บางแห่งมีจำนวนสมาชิกหรือพนักงานเป็นหลักพันหลักหมื่นคนซึ่งอาจมีจำนวนมากกว่าบางตำบลของประเทศไทย ดังนั้นหากมีสิ่งที่จะทำให้เกิดอุปสรรคหรือปัญหาในการดำรงชีวิตจนเป็นความทุกข์ ก็คงไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะจะเป็นคน ครอบครัว ชุมชนหรือสถานประกอบกิจการ ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัย คือ องค์ประกอบด้านกายภาพ   สังคม สถานการณ์ หรือการกระทำของบุคคลที่อาจส่งผลที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  ชีวิต   หรือทรัพย์สิน ปัจจุบัน สสส ได้จัดโครงการเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพได้แก่ เหล้า บุหรี่ และอุบัตติเหตุ รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมสุขภาวะ ได้แก่ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด การจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ การควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สุขภาวะชุมชน สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร การส่งเสริมกิจกรรมทางกายการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ และอาหารเพื่อสุขภาวะ เป็นต้น ดังนั้น “องค์กรแห่งความสุข” คือ สถานที่ที่มี บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซึ่งเป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกันอย่างมีความสุข โดยปราศจาก ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัย ที่เกิดจากการมีส่วนรวมของทุกคน จากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ จากการสานงาน เสริมพลังของนักสร้างสุขภาวะองค์กรและเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง คือ Happy Workplace Plus

 

Happy Workplace Provider Network

"Club"

 ข้อมูลเพิ่มเติม

  Tel : 09 3937 8964          09-5467-9709 

          08-6313-4479          08-9605-0600

  Email : udsanee@jnhealthcare.com

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

 234567890123456789012 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Healthcare & Beauty

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

 www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน