Vision

Activity1 

 

 

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

 ::::: Business Build up Consultant Center ::::

        

แนวคิดในการขับเคลื่อนองค์การ

Vision / วิสัยทัศน์

        เป็นผู้ให้บริการด้านการปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดก่อร่างทางความคิดและพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อศักยภาพการแข่งขันทั้งในประเทศไทยและเวทีโลก

Mission / พันธกิจ

1. สร้างค่านิยม วัฒนธรรม รวมถึงจรรยาบรรณที่ดีงานของที่ปรึกษาเพื่อการธำรงภาพลักษณ์อย่างมีคุณค่าและสมควรแกตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ ในการบริการให้คำปรึกษาและอบรม

2. สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงธุรกิจได้ถูกต้องและทันเวลา

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตรที่ปรึกษา และเครือข่าย SP รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อความเข้มแข็งในการให้บริการ และการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาโดยรวม

Quality Policy / นโยบายคุณภาพ

        ให้บริการคำปรึกษาและอบรมด้วยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการให้บริการที่มีคุณค่าอย่างมีระดับ เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด

Quality Objectives / วัตถุประสงค์คุณภาพ

1. พัฒนาและจัดระบบการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเป็นวัฒนธรรมกลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการภายใต้จรรยาบรรณของกลุ่มที่ดี 80%

2. สามารถปรับปรุงธุรกิจที่เข้ารับบริการให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสถานการณ์ โดยสามารถวัดผลเชิง Productivity ของผู้ใช้บริการได้มากกว่า 20% 

3. สามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มพันธมิตรที่ปรึกษา และเครือข่าย SP ที่มีคุณภาพ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้มากกว่า 10% 

รูปแบบการดำเนินการ และการมีส่วนร่วม

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้วางกรอบการทำงานของคณะผู้ร่วมก่อตั้งโครงการดังนี้

1. กรอบการพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างทันสมัย

    เพื่อให้กรอบการดำเนินงานและรูปแบบธุรกิจสร้างความน่าสนใจในตลาด และปรับภาพลักษณ์ของกระบวนให้คำปรึกษารวมถึงภาพลักษณ์ของที่ปรึกษาเพื่อให้ดูทรงภูมิทั้งวิธีการให้บริการและองค์ความรู้ในการแก้ปัญหา โดยวางแผนการดำเนินงานดังนี้

        1.1 กำหนดโมเดลเฉพาะในการให้บริการกับกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ โดยจัดทำเป็นคู่มือความรู้และลิขสิทธิ์สำหรับ กลุ่ม Business Build up Consultant Center

        1.2 กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนการให้คำปรึกษาโดยใช้หลัก Win-win และกำหนดอัตราค่าบริการตามมูลค่าที่ผู้ใช้บริการได้รับ

        1.3 กำหนดกลุ่มเครือข่ายในการเข้าถึงลูกค้า และขั้นตอนการให้บริการพร้อมการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในกระบวนวิเคราะห์สำหรับการนำฐานข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

        1.4 กำหนดตัวชี้วัดสำหรับการพัฒนารูปแบบธุรกิจ เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือประเมินผล

2. กรอบการพัฒนาองค์ความรู้ที่ปรึกษาอย่างทันสมัย

        2.1 กำหนดกรอบองค์ความรู้ที่ทีมที่ปรึกษาต้องมีสำหรับขั้นตอนการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการ

        2.2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมงาน

        2.3 จัดทำคู่มือการอบรมสำหรับใช้ใน Business Build up Consultant Center 

        2.4 ผู้ก่อตั้งจัดทำคู่มือความรู้ทางธุรกิจโดยแบ่งส่วนงานดังนี้

               อาจารย์ภูมิพัฒน์ เจียรประวัติ ดูแลการจัดทำองค์ความรู้ด้านระบบมาตรฐานต่างๆ 

               อาจารย์นภดล คงสมโภชน์ ดูแลการจัดทำองค์ความรู้ด้านธุรกิจภาคบริการ

               อาจารย์วิไลพรรณ ท้อสุวรรณ ดูแลการจัดทำองค์ความรู้ด้านธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

3. กรอบการวางแผนการสร้างเครือข่ายอย่างทันสมัย

        3.1 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานราคาสำหรับการให้บริการปรึกษา หรืออบรม

        3.2 กำหนดเกณฑ์การร่วมงานกับกลุ่มเครือข่ายเพื่อการสร้างมาตรฐานและการทำงานอย่างมีระบบ ยุติธรรม

        3.3 วางแนวทางในการสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจ อุตสาหกรรม และประเทศอย่างเหมาะสม

      

    

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

7890

      COUNTER       

1234567890

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

         https://www.facebook.com/JNBusinessConsultingandTraining/      8888888888888888888888888888888888

888888888888888888888888888888

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com 

https://www.facebook.com/JNBusinessConsultingTraining   |   http://jnbusinessconsultingandtraining.blogspot.com

   www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน