Co-Founder

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

 ::::: Business Build up Consultant Center ::::

        

ผู้ร่วมก่อตั้ง 

แนวคิดในการก่อตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจ (Business Build up Consultant Center) เกิดจากปณิธานของกลุ่มที่ปรึกษา (SP) ที่ได้รับพัฒนาศักยภาพจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 และมีอุดมการณ์ในการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างแท้จริง โดยมีมุมมองในการพัฒนาตั้งแต่การสร้างนิสัยผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ มีการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง และมีวินัยที่ดีในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างฐานในการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน 4 คน ดังนี้

อาจารย์นภดล  คงสมโภชน์

อาจารย์ภูมิพัฒน์  เจียรประวัติ

อาจารย์วิไลพรรณ ท้อสุวรรณ

อาจารย์อุษณีย์  กองพิมพ์

การดำเนินงานจะครอบคลุม

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

7890

"We are the best consultant for your business and factory" 

✨✨✨✨✨✨👍👍👍👍👍✨✨✨✨✨✨

      COUNTER       

1234567890

อาจารย์นภดล  คงสมโภชน์

ความเชี่ยวชาญจำเพาะ

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

✨✨✨✨✨✨👍👍👍👍👍✨✨✨✨✨✨

ความเชี่ยวชาญจำเพาะ

✨✨✨✨✨✨👍👍👍👍👍✨✨✨✨✨✨

อาจารย์วิไลพรรณ ท้อสุวรรณ

ความเชี่ยวชาญจำเพาะ

✨✨✨✨✨✨👍👍👍👍👍✨✨✨✨✨✨

อาจารย์อุษณีย์  กองพิมพ์

ความเชี่ยวชาญจำเพาะ

✨✨✨✨✨✨👍👍👍👍👍✨✨✨✨✨✨

               8888888888888888888888888888888888

https://www.facebook.com/JNBusinessConsultingandTraining/

888888888888888888888888888888

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com 

https://www.facebook.com/JNBusinessConsultingTraining   |   http://jnbusinessconsultingandtraining.blogspot.com

   www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน