TrainingThree

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

     :::::::::  การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ  :::::::::

        

 หลักสูตรการฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”

        การเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนเกิดได้บ่อยด้วยสาเหตุต่างๆ เช่นโรคหัวใจ การแพ้ยา  การแพ้พิษแมลงกัดต่อย ถูกไฟฟ้าดูด สำลักควันไฟ หรือจมน้ำ ผู้ป่วยเหล่านี้จะหยุดหายใจ  และหัวใจหยุดเต้น  กะทันหันซึ่งถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา  ได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของ  สมองอย่างถาวร ฉะนั้นปฏิบัติการช่วยชีวิตที่กระทำอย่าง  ทันทีและถูกต้อง จะช่วยให้สมองไม่ขาดเลือด  และสามารถ กลับมาฟื้นเป็นปกติได้

        เนื่องจากอุบัติการณ์เหล่านี้ มักเกิดนอกโรงพยาบาล เช่นที่บ้าน หรือที่ทำงาน ฉะนั้น  การช่วยชีวิต  อย่างทันท่วงทีนั้น จึงต้องเป็นการช่วยจากญาติมิตร คนใกล้ชิด หรือผู้ร่วมงาน  ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในสถานการณ์ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องสามารถทำการปฏิบัติ  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พ้นจากความพิการหรือ  อันตรายแก่ชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาล การปฐมพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญ และสามารถช่วย  เหลือผู้ป่วยเบื้องต้นโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เท่าที่มีอยู่  หรือจัดหาได้ในที่เกิดเหตุ

        การฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” จึงมีความสำคัญ  และจำเป็น  อย่างยิ่งสำหรับทุกคน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจาก  อันตรายก่อนนำส่งโรง  พยาบาลโดยเริ่มตั้งแต่การตรวจร่างกายเพื่อค้นหาการบาดเจ็บต่าง  ๆ ที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิต และ  ให้การช่วยเหลือที่เป็นลำดับตั้งแต่ขั้นรุนแรงที่สุดเป็นต้น  ไป ได้แก่ การกระตุ้นหัวใจและการผายปอด    การห้ามเลือด การปฐมพยาบาลบาดแผลทุก  ชนิด การปฐมพยาบาลผู้ป่วยช็อกจากสาเหตุต่าง ๆ การ  ปฐมพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารพิษ  กระดูกหัก ภาวะฉุกเฉินทางจิต และการคลอดที่ฉุกเฉิน ตลอดจนการ  เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป  ส่งโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนเป็นอย่างมาก  และการ  จัดอบรมเน้นการอบรมและฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาลที่สอดคล้องตรงกับอุบัติเหตุที่พบ  บ่อย  เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการอบรมอย่างสูงสุด 

        วัตถุประสงค์ 

        เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้้นคืนชีพขั้น  พื้นฐาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้  พ้น   จากอันตรายได้ อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความ  รุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น

 

       ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม 

        เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

        ทีมปฐมพยาบาลประจำบริษัท 

        เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / พยาบาลประจำบริษัท 

        หัวหน้างาน พนักงานของบริษัท 

        และผู้สนใจทุกท่าน 

        กำหนดการอบรมและหัวข้ออบรม 

        ความสำคัญและบทบาท     หลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาล 

                                                การประเมินและตรวจร่างกาย ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 

                                                การปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย (เป็นลม, ช็อก,                                                    

                                                ชัก, หมดสติ) 

                                                การปฐมพยาบาลกรณีบาดเจ็บที่ตา, สำลักหรือสิ่งของ                                                               

                                                เข้าไปอุด 

                                                หลอดลม, ไฟฟ้าช๊อต 

                                                การปฐมพยาบาลผู้มีบาดแผลประเภทต่าง ๆ 

                                                การปฐมพยาบาลผู้มีบาดเจ็บกระดูกหัก ข้อเคลื่อน 

                                                หลักการช่วยเหลือและปฐมพยาบาล กรณีรับสัมผัสสาร                                                   

                                                เคมี 

        การฝึกปฏิบัติ                   การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 

                                                การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) พร้อมฝึกปฏิบัติกับ                                                           

                                                หุ่นช่วยชีวิต 

                                                การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินอาหาร

        กำหนดการและลำดับการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

         

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

12345678901234567890

           8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

     

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Healthcare & Beauty

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

 www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน