smokefree

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

::::::::::  กิจกรรม ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  ::::::::::

กิจกรรมชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี 

ครั้งที่ 1/2558

ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 

ร่วมกับ 

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนางานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง : 

บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา 

จัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร 

“การขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” 

ณ ห้องประชุม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา 

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558

เวลา 08.00 – 16.00 น.

 

ฟรี

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

1789012345234566789012

   

โครงการพัฒนาการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำขึ้น โดยมุ่งหวังการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีบทบาทและภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลสถานประกอบการ ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ ด้วยการใช้ประโยชน์จากโมเดลสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งเครื่องมือ/ชุดความ/สื่อต่างๆ ควบคู่ไปกับการสร้างกระบวนการด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบด้วยการส่งเสริม/ผนวกไปในภารกิจหลักของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดการขยายผลต่อสุขภาวะแรงงานไทยเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแลการดำเนินงานของสถานประกอบการ (บทบาทกำกับตามกฎหมาย มีบทบาทในการคุ้มครองแรงงาน หรือหน่วยงานด้านสาธารณสุข) ได้พัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขว้างและเป็นรูปธรรม 

ดังนั้นการพัฒนาสถานประกอบการหนึ่งๆ ให้มีการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานด้วยการควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ (อาทิ การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า และการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ฯลฯ) สถานประกอบการจำเป็นต้องมีการดำเนินการด้านต่างๆอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เริ่มจากการกำหนดนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยงาน การจัดตั้งคณะทำงาน การสำรวจสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยง การจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนการนำแผนฯ ดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย/เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในหน่วยงานสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างมีทิศทาง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานที่พึ่งประสงค์ตามบริบทของสถานประกอบการได้ 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการ ด้วยการควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “โครงการพัฒนาการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ” ภายใต้ แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ จึงได้มีกำหนด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสัญจร “การขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” (สำหรับบุคลากรที่เป็นคณะทำงาน)  ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานประกอบการ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร “Health Promotion Roadshow” (สำหรับบุคลากรที่เป็นคณะทำงานและพนักงาน) โดยกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมจะจัดขึ้นพร้อมกันใน 1 วัน โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยภาคการบรรยาย และการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการเข้าฐานความรู้ ผ่านกิจกรรมเกมเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการ และเสริมสร้างความตระหนักให้พนักงานเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงาน ซึ่งจะสามารถต่อยอดช่วยส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาเป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบได้ในที่สุด 

            สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 100 ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอุษณีย์ กองพิมพ์ ผู้ช่วยเลขาชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี E-mail : udsanee@jnhealthcare.com Tel : 08 6313 4479 , 09 5467 9709

              

สนับสนุนโดย

JN Health Care & Beauty Ltd.,Part.

สนใจสมัครร่วมกิจกรรม Download ใบสมัครที่ 

หนังสืเชิญเข้ารับการอบรม

===== ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งลงทะเบียน =====

                                                                        

แบบประเมินผลโคงการฯ

 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : safetychonburi@gmail.com

และท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JNHCB   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com