article5

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

   8     :::::::::  บทความ  :::::::::

        

"MBA แบบไหนที่องค์กรคาดหวัง"

       

                 ข้อคิดเกี่ยวกับการเรียน “เอ็มบีเอ” ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะ

        ทำให้ผู้คิดจะเรียน กำลังเรียน หรือผู้ที่เรียนจบแล้วทราบว่า แบบไหนที่

        องค์กรส่วนใหญ่ต้องการ

                 ข้อมูลดังจะกล่าวต่อไปรวบรวมจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก

        องค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่กำลังเรียนเอ็มบีเอ 

        หรือหลายคนที่จบไปแล้วสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปรับตัวหา

        งานทำ หรือที่ทำงานอยู่แล้วก็ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของ

        องค์กร

                หลักสูตรการเรียนเอ็มบีเอ เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน 

        การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี เพื่อการพยากรณ์เรื่องต่างๆและ

        นำมาปรับปรุงการทำงาน พร้อมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงศึกษาเกี่ยว

        กับพฤติกรรมองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ และจักทำแผนในระดับต่างๆ

                 ประโยชน์ของการศึกษาเอ็มบีเอจะทำให้ผู้เรียนมีความรอบรู้เพิ่มขึ้น 

        กว้างขึ้น และยังมีความสามารถในการเชื่อมโยงวิชาต่างๆได้

                 แม้ทุกสถาบันการศึกษาพยายามจัดหลักสูตรเอ็มบีเอโดยใช้กลยุทธ์

        ปรับภาพลักษณ์สร้างความแตกต่างในการเปิดหลักสูตร และทุกสถาบันการ

        ศึกษาก็ทราบดีว่า เอ็มบีเอเติบโตขึ้นได้เพราะค่านิยมความต้องการความ

        ก้าวหน้าทางอาชีพการงานและสังคมมมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

        คนเอ็มบีเอที่มีศักยภาพ

                 ผู้ที่จบการศึกษาในระดับเอ็มบีเอที่องค์กรต้องการนั้น ควรเป็นผู้นำใน

        การแก้ปัญหาใหม่ๆ สำหรับคุณภาพหลักสูตรเอ็มบีเอในไทย ถือว่าเป็น

        หลักสูตรที่ไม่ได้สร้างให้นักศึกษาเป็นผู้นำมากนัก แต่นักศึกษาสามารถฝึก

        ตนเองให้มีความเป็นผู้นำได้ โดยนักศึกษาควรที่จะต้องสร้างทัศนะคติ และ

        มีความซื่อสัตย์กับตัวเองก่อน นอกจากนี้นักศึกษายังต้องรู้จักที่จะหาข้อมูล

        ใหม่ๆตลอดเวลา

                 นอกจากนี้นักศึกษาเอ็มบีเอของไทยควรจะมีการสะสมความรู้ 3 

        ประการ คือ 1. ด้านคอมพิวเตอร์ 2. ด้านภาษา นอกจากเก่งภาษาอังกฤษ 

        ควรได้ภาษาที่ 3 อีกด้วย และ 3. ด้านความรู้ทั่วไป ข้อมูลบางอย่างสามารถ

        เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกรทำงานได้ อย่างเรื่องภูมิศาสตร์คนไทยยังขาดความ

        รู้ด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งการสะสมความรู้ทั้ง 3 ประการนี้จะเป็นประโยชน์ของ

        นักศึกษาต่อไป

                 เพราะสิ่งที่ทำให้คนแตกต่างกันและประสบความสำเร็จ คือ ขนาดของ

        ความคิด ไม่ใช่เรื่องการจบจากสถาบันใด อย่างไรก็ดี คุณสมบัติที่มีอยู่ใน

        ตัวตนของคนจบเอ็มบีเอต้องเป็นผู้ที่กล้าคิด กล้าทำ และต้องมีความคิดที่ยิ่ง

        ใหญ่  องค์กรอย่างธนาคารก็มีคอมเมนต์ของผู้บริหารธนาคารบอกไว้ว่า 

        “นักศึกษาเอ็มบีเอที่ธนาคารต้องการนั้น ต้องเป็นผู้ที่หาความรู้ และรู้จักหลบ

        หนีพร้อมทั้งหาทางแก้ปัญหาจากการทำงานได้”

                องค์กรมักคาดหวังจากคุณสมบัติของผู้ที่จบเอ็มบีเอไว้ว่า ต้องสามารถ

        ทำงานได้เข้าใจคน ไม่ใช่เก่งแต่ในเรื่องวิชาการ และต้องรู้จักใช้ความรู้และ

        ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ดังนั้น การเรียนไม่ใช่แค่เพื่อต้องการจะรู้แต่จะ

        ต้องเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยตลาดยังต้องการ แต่เลือกคน

                ปัจจุบันนี้ตลาดยังต้องการมาก แต่บริษัทต่างๆก็จะมองว่าคนไหนกัน

        แน่ที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ ทุกองค์กรคาดหวังความรู้ความ

        สามารถทางวิชาการจากคนจบเอ็มบีเอ และก็เชื่อว่าต้องเป็นคนมีทัศนะคติ

        ที่ดี เพราะทัศนะคติเป็นเรื่องเล็กๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่อง

        ใหญ่ได้ นอกจากนี้เวลามาทำงานอย่าคิดว่ามาทำเพื่อเงิน แต่มาทำเพื่อการ

        เรียนรู้ และพร้อมที่จะเจอโจทย์ใหม่ๆซึ่งต้องคอยแก้ไขตลอดเวลา และยัง

        ต้องมีคุณธรรม พร้อมทั้งรู้จักอาสาที่จะไปช่วยงานผู้อื่นทั้งที่งานดังกล่าว

        ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบของตน

                ทุกวันนนี้เอ็มบีเอที่ทำการเปิดสอนอยู่หลายสถาบัน นอกจากแสดงถึง

        ความต้องการตลาดผู้จบเอ็มบีเอที่มีอยู่เสมอแล้ว บรรดาองค์กรต่างๆยัง

        คาดหวังไว้ว่า ผู้จบเอ็มบีเอคือผู้ที่สามารถต่อยอดการทำงานได้มากกว่าผู้ที่

        จบปริญญาตรี

  

                                                                                                     เรียบเรียงโดย

                                                                  อ.นภดล คงสมโภชน์ (ว่าที่ ร.ต., พว.) 

INTERNATIONAL EDUCATION AND MBA PROGRAM IN THAILAND

ผู้จัดการรายวันฉบับพิเศษ

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

01234567890

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

                                                                        

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com 

https://www.facebook.com/JNBusinessConsultingTraining   |   http://jnbusinessconsultingandtraining.blogspot.com

  www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน