BoardofSafety

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

::::: คณะกรรมการบริหาร ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี :::::

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

                         เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

           ที่ รง ๐๕๓๐ / ว ๐๐๐๖๖๑ เรื่องการจัดตั้งชมรมเครือข่ายความปลอดภัย 

           ระดับจังหวัด ประกาศ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ลงนามโดย นายพานิช 

           จิตร์แจ้ง อธิบดีกรรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จังหวัดชลบุรี มีการ

           จัดตั้ง ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม 

           ๒๕๕๗ จึงประกาศให้บุคคลและกลุ่มบุคคล ดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ

           บริหาร ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี

           ที่ปรึกษาชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี

                     ๑. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี

                     ๒. ผู้อำนวยการ ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน พื้นที่ ๗ 

                     ๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี

          คณะกรรมการบริหารชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี

        ๑. คุณพีรพล รอดบุญลือ                                    ประธาน

        ๒.  คุณสุรกิจ ช่วงโชติ                                        รองประธานชมรม

        ๓.  คุณนภดล คงสมโภชน์                                 รองประธานชมรม

        ๔.  คุณอดิศร ดีปานธรรม                                   รองประธานชมรม

        ๕.  คุณอนุสรณ์  อินทเชตุ                                      รองประธานชมรม

        ๖.  คุณไพรัช  สุทาวัน                                            รองประธานชมรม

        ๗.  คุณวรพล สุวรรณสบาย                                รองประธานชมรม

        ๘.  คุณออมสิน พันธุ์สิน                                  รองประธานชมรม

        ๙.  นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์                               รองประธานชมรม

        ๑๐. คุณเสกสรร  จิตร์สม                                        กรรมการ

        ๑๑. คุณอัครเดช  เหลาจินดาวัฒน์                          กรรมการ

        ๑๒. คุณนฤชล ธีรธรชลพรรณ                        กรรมการ

        ๑๓. คุณวิมล  ศิริวัฒน์                                          กรรมการ

        ๑๔. คุณวรชาติ  เหมือนสีไชย                                 กรรมการ

        ๑๕. คุณเสนีย์ ศรีเทพ                                            กรรมการ

        ๑๖. คุณเจตท์จันทร์ ซ้ายเส้ง                                   กรรมการ

        ๑๗. คุณถาวร ประชายุ่น                                        กรรมการ

        ๑๘. คุณกำจร เดชรุ่ง                                              กรรมการ

        ๑๙. คุณเชาวลิต  ขจรกลิ่น                                      กรรมการ

        ๒๐. คุณอาคม  พรมมะลิ                                        กรรมการ

        ๒๑. คุณวิเศษ  อั๋นวงศ์                                             กรรมการ

        ๒๒. คุณมนตรี เกริ่นกระโทก                                   กรรมการ

        ๒๓. คุณเลิศชาย  อินทชิต                                     กรรมการ

        ๒๔. คุณทรงเกียรติ ยกมาพันธ์                             กรรมการ

        ๒๕. คุณจักรพงษ์  แก้ววันทา                                 กรรมการ

        ๒๖. คุณวิสิทธิ์ แสนมี                                            กรรมการ

        ๒๗. นายทวีศักดิ์  ยกกระบัตร                                กรรมการ

        ๒๘. คุณไอศวรรย์  บุญทัน                                     กรรมการ

        ๒๙. คุณอธิชา ทักษิณากรณ์                                  กรรมการ

        ๓๐. คุณพนิดา ชื่นเชื่อม                                         กรรมการ

        ๓๑. คุณนารีรัตน์  ทองสงฆ์                                    กรรมการ

        ๓๒. คุณภารดี เพียรกสิกรรม                                 กรรมการ

        ๓๓. คุณอิสสราณี  เหยือดล้ำ                               กรรมการ

        ๓๔. คุณสาวิตรี  สายจันทร์                               กรรมการ

        ๓๕. คุณจุฑามาส  เชยกลิ่น                                   กรรมการ

        ๓๖. คุณวสันต์ โสภา                                              กรรมการ/เลขา

        ๓๗. คุณอุษณีย์ กองพิมพ์                                      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขา

          บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรมเครือข่ายความปลอดภัย 

          จังหวัดชลบุรี และที่ปรึกษา

        ๑. สร้างเครือข่าย ในการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

            สภาพแวดล้อมในการทำงาน

        ๒. แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์และข้อเสนอแนะด้าน

            ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม

        ๓. ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ 

             และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

             และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

        ๔. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยเพื่อหาทางป้องกันก่อน

            ที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่รุนแรงอันมีผลทำให้ลูกจ้างได้รับการ

             คุ้มครองอย่างทั่วถึง

        ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557

                                                

                                      ประกาศ ณ วันที่  28  มีนาคม 2557

                           

                                                    นายวิเชียร  เสงี่ยม                                                              

                              สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี                        

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JNHCB   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

 www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน